Wybierz dział:

Zadanie 7141 (rozwiązane)

Rozwiaz i ropisz;
1/4 + 1/2 +2/8=
3/5 x 1 4/6=
5/9 x 1 4/5=
1/2 + 3/7 x 2/7=
50% x 1 lyzeczka=

Zadanie 7140 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy kostką sześcienną do gry. Oblicz prawdopodobieństwo tego. że: a) za pierwszym razem wypadła liczba parzysta i suma wyrzuconych oczek nie przekracza 10 b) różnica wyrzuconych oczek za pierwszym i drugim razem jest większa od 3

Zadanie 7139 (rozwiązane)

w worku znajdują się 3 kule białe, 6 zielonych, 1 czarna. wyciągamy kolejno bez zwracania dwie kule. oblicz prawdopodobieństwo tego, że: a) obie kule będą tego samego koloru b) co najmniej jedna kula będzie zielona

Zadanie 7138 (rozwiązane)

11. Pierwsza liczba stanowi 40% drugiej liczby. Różnica większej i mniejszej z tych liczb jest o 2 większa od mniejszej liczby. Znajdź te liczby.

Zadanie 7137

10. We wtorek łódź przepłynęła 43km, płynąc 2 godziny w górę rzeki i godzinę w dół rzeki. W środę łódka przepłynęła 64km - godzinę płynęła w górę rzeki i 3 godziny w dół rzeki. Oblicz prędkość własną łódki i prędkość prądu rzeki.

Zadanie 7136

9. Dziesięcioprocentowy roztwór soli zmieszano z roztworem pięćdziesięcioprocentowym, otrzymując 10kg roztworu trzydziestoprocentowego. Którego z roztworów zmieszano więcej i o ile?

Zadanie 7135

8. W liczbie trzycyfrowej podzielnej przez 2 i 5 cyfra setek jest o pięć mniejsza od cyfry dziesiątek. Jeżeli zamienimy miejscami cyfry dziesiątek i setek, to otrzymamy liczbę o 450 większą od początkowej. Znajdź liczbę początkową.

Zadanie 7134

7. Suma kwadratów dwóch liczb naturalnych jest równa 25. Pierwsza liczba stanowi 0,75 drugiej liczby. Różnica większej i mniejszej z tych liczb jest równa:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 7.

Zadanie 7133 (rozwiązane)

6. Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty A=(-1,3), B=(2,5), C=(8,0). Oblicz współrzędne punktu przecięcia wysokości poprowadzonej z wierzchołka B z prostą AC.

Zadanie 7132 (rozwiązane)

5. Wyznacz współczynniki a i b we wzorze funkcji f(x)=ax+b, wierząc, że f(5)=-2 oraz f(10)=1.

Zadanie 7131 (rozwiązane)

4. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt A=(1,-6) oraz przez punkt B=(-2,-9).

Zadanie 7130

3. Wykresy funkcji określonych wzorami f(x)=2x+3, g(x)=-3x+8 przecinają oś OX odpowiednio w punktach A oraz B. Wyznacz punkt przecięcia C wykresów tych funkcji i oblicz pole trójkąta ABC.

Zadanie 7129 (rozwiązane)

2. Punkt przecięcia wykresów funkcji f i g określonych za pomocą wzorów f(x)=\frac{x-2}{2}+5\frac{1}{2} , g(x)=(x-1)^{2}-(x-1)(x+1) ma współrzędne:
a) (1,-4);
b) (-1,4);
c) (-4,1);
d) (4,-1).

Zadanie 7128

1. Do równania 3x-2y=6 dopisz takie równanie, aby otrzymany układ równań:
a) miał jedno rozwiązanie;
b) nie miał rozwiązań;
c) miał nieskończenie wiele rozwiązań.

Zadanie 7127

W urnie są 3 kule białe i 2 czarne. Losujemy jedną kulę 2 razy zwracając ją za każdym razem do urny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej co najmniej raz ?

Zadanie 7126

Wśród n losów loterii fantowej 6 losów wygrywa. Jaka musi być liczba losów, aby prawdopodobieństwo tego, że zakupione 2 losy będą wygrywające było równe 1/3 ?

Zadanie 7125

Dwunastoosobowa grupa studencka, w której jest 7 kobiet otrzymała 3 bilety do opery. Bilety rozdzielono drogą losowania. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród posiadaczy biletów:
a) będą dokładnie 2 kobiety
b) będzie przynajmniej 1 kobieta?

Zadanie 7124

Mając tabelę dystrybuanty rozkładu normalnego N(0,1) wylicz prawdopodobieństwo, że: – 1≤x≤4 dla rozkładu N(0.5, 2.25).

Zadanie 7123

5. Dla rozkładu:
dla: 0≤x≤3, a dla pozostałych x
Wylicz wartość średnią, wariancję i odchylenie standardowe.

Zadanie 7122

2. Następujące liczby przypisano siedmiu niezależnym zdarzeniom: 3/4; 2/3; 1/2; 2/5; 3/8; 4/9; 5/8. Utwórz z nich rozkład prawdopodobieństwa.

Zadanie 7121

Z pojemnika, w którym w znajduje się 18 kul z numerami od 1 do 7, wyciągano jedną kulę, za każdym razem wrzucając ją z powrotem. Wiedząc, że „1” wyciągnięto 1665 razy, „2”- 1100, „3”- 2830, „4”- 576, „5”- 542, „6”-1620, a „7”- 1667 razy, podaj rozkład prawdopodobieństwa dla ponumerowanych kul. Wylicz najbardziej prawdopodobną liczbę kul z poszczególnymi numerami, średni numer wyciągniętych kul i wariancję rozkładu.

Zadanie 7120

((570:2)+950)(6:2)

Zadanie 7119

Przyjmując, że linie ZK oraz AB są do siebie prostopadłe, oblicz długość odcinka AB (w km). Promień Ziemi(odcinki ZA i ZB) wynosi 6371 km.
http://fizyka.zamkor.pl/download/wirtualne_obserwacje/karta_pracy_1_210812.pdf obrazek do zadania znajduje się w linku


-

Zadanie 7118

Zbadaj i narysuj
a) f(x)=x*e^(-x)
b) f(x)=/frac{x}{lnx}=(x+2)ee^(/frac{1}{x})$

Zadanie 7116

Dla jakiego a funkcja

f(x)\left\{\begin{matrix}ax\ dla\: x\geq -1\\
x^{3}-1\ dla\: x < 1
\end{matrix}\right.

jest cągła? + rysunek
1 2 ... 40 41 42 44 46 47 48 ... 304 305