Wybierz dział:

Zadanie 7000 (rozwiązane)


a) Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(-3, 4), B(4, 11).
b) Napisz równanie prostej równoległej do prostej y = 5x - 3 przechodzącej przez punkt
P(-1, 2).
c) Wyznacz współrzędne środka odcinka AB, jeśli A(3, -1), B(10, -9).
d) Podaj współrzędne środka i promień okręgu o równaniu x2 – 4x + y2 + 6y – 12 = 0
jeśli ktoś to umie proszę o domoc:)

Zadanie 6999 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność :
a) - x2 + 7x – 6 < 0
b) x2 – x ≥ 2
kto może pomóc będę wdzięczna

Zadanie 6998

Zadanie 4.
Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale <-1, 3>.
pomóżcie proszę:)

Zadanie 6997 (rozwiązane)

określ dziedzine wyrażenia wymiernego i oblicz równanie 2x-3/(x-2)(x+3)=0

Zadanie 6996

Sprawdź czy funkcja y=(x+1)^3-2 jest monotoniczna?

Zadanie 6995 (rozwiązane)

Suma długości 3 kravvedźi prostopadlościanu vvychodźacych ź jednego vvierźcholka róvvna sie 9cm.Długość jednej ź tych kravvedźi jest 2 raźy vvieksźa od drugiej . VVyxnacź długości kravvedźi prostopadloscianu i oblicź jego pole povvierźchni całkovvitej ,vviedźac źe jego ojetość vvynosi 24 cm sźescienne

Zadanie 6994 (rozwiązane)

Oblicź objetość ostroslupa pravvidlovvego trójkatnego mając promień koła opisanego na podstavvie ostrosłupa R=2piervviastki ź 2. i miare kata ściany bocźnej prźy podstavvie ostroslupa 45stopni

Zadanie 6993 (rozwiązane)

Śvviecźke o średnicy 6 cm i vvysokosci 20 cm stopiono pocźym ź otrźymanego vvosku vvykonano 2 novve śvviecźki róvvnej vvysokosci i średnicy podstavvy 4 cm. Oblicź vvysokos novvych svviecźek.

Zadanie 6992

Proszę o pomoc w rozwiązywaniu zadań z Geometrii Analitycznej ..

Zadanie 6991 (rozwiązane)

Mógłby ktoś rozwiązać takie zadania ze Wstępu do logiki i teorii mnogości ?

Zadanie 6990

Zbadaj kształt i położenie krzywej o równaniu :
x x^{2} + 2xy - 4y y^{2} -6x + 8y + 24 = 0

czyli x(do kwadratu) + 2xy - 4y (do kwadratu) - 6x + 8y + 24 = 0

Zadanie 6989

Liczby naturalne od 1 do 20 napisane zostaly na 20 kartkach po jednej liczbie na kazdej kartce. Losujemy jedna kartke. Niech A - oznacza zdarzenie polegajace na otrzymaniu szescianu liczby naturalnej zas B - oznacza zdarzenie polegajace na otrzymaniu liczby pierwszej. Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjajace zdarzeniom A suma B , A czesc wspolna B , A roznica B , B roznica B

Zadanie 6988 (rozwiązane)

Średnia arytmetyczna 6 liczb wynosi 6.5 i tworzy ciąg arytmetyczny o różnicy 3. Wyznacz ten ciąg, odchylenie standardowe i medianę tego zestawu liczb.

Zadanie 6987

Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest wycinkiem koła o promieniu długości 10 cm. Jaki powinien być kąt tego wycinka, aby pole podstawy stożka było równe 36 \pi cm^{2} ?

Zadanie 6986 (rozwiązane)

Wyznacz dziedzinę funkcji
1) f(x) = \frac{3}{x - 5}
2) f(x) = x^{3} - 1
3) f(x) = \frac{x + pierw. z 3 }{2pierw. z 3 - x}

Dziękuję za pomoc :)

Zadanie 6985 (rozwiązane)

proszę o rozwiązanie i objaśnienie
funkcja f jest określona wzorem f(x)=-x^2+4
wykres funkcji g powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji f o wektor u=[-3,0] wiadomo że do wykresu funkcji g należy punkt A(-2,a+3/5).Oblicz a

Zadanie 6984 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6983 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6982 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1 Uczeń przygotowujący się do matury postanowił, że pierwszego dnia rozwiąże 3 zadania a każdego następnego rozwiąże o 2 zadania więcej niż dnia poprzedniego:
a) oblicz ile zadań rozwiąże uczeń przez cały miesiąc (przyjmij 30 dni).

Zadanie 6981 (rozwiązane)

zad 15. narysuj prosta o podanym rownaniu -x+y+3=0
prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6980 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1
a) Dany jest ciąg an = 8 - 3n/5. Którym wyrazem tego ciągu jest liczba 2 ?
b) Dany jest ciąg an = 8 - 3n/5. Które wyrazy ciągu są liczbami dodatnimi ?

Zadanie 6979 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1 Narysuj wykres ciągu liczbowego, danego wzorem an = n+1/n (pamiętając, że dziedziną są tylko liczby naturalne.)

Zadanie 6978 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6977 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1
a) Wypisz dziesięć pierwszych wyrazów ciągu, którego kolejnymi wyrazami są liczby naturalne podzielne przez 3.
b) Wypisz osiem pierwszych wyrazów ciągu, którego kolejne wyrazy są liczbami dwucyfrowymi naturalnymi, które przy dzieleniu przez 4 dają resztę 1.

Zadanie 6976 (rozwiązane)

zad .13 wyznacz wzór funkcji liniowej jezeli jej wykres przechodzi przez punkty A(4,-2) B(1,4)
PROSZE o rozwiazanie i objasnienie
1 2 ... 44 45 46 48 50 51 52 ... 303 304