Wybierz dział:

Zadanie 6742 (rozwiązane)

2. Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych podzielnych przez 3
i mniejszych od 210

Zadanie 6741 (rozwiązane)

1. Oblicz a1 i r w ciągu arytmetycznym, jeśli
a8 + a13 = 37 oraz a9 – a6 = 9.

Zadanie 6740 (rozwiązane)

ile solanki 2% nalezy dodać do 9 kg solanki 6% aby otrzymać solankę 5% ?

Zadanie 6739 (rozwiązane)

średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 20% większej od x jest o 10% większa od x
b.
liczba x stanowi 15% liczby y , a liczba o 30 większa od x jest o 22,5% mniejsza od y.
PROSZĘ O WYTŁUMACZENIE PLIS.

Zadanie 6738 (rozwiązane)

Zastosuj wzory skróconego mnożenia
a) (2x+\frac{1}{2} )^{2} =
b) (5x+ \frac{1}{5} )^{2} =
c) (4x- \frac{1}{4} )^{2} =
d) 5x^{2} - 9 =
e) 49x-16=
f) 81^{2} - 25 =W razie jakiś nie domówień lub nie dopatrzeń zadanie w załączniku ; ) Bardzo prosze o pomoc ;)

Zadanie 6737 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówności
a) 3-(2x-4)(4+2x) \leq 1-(2x-5)^{2}

b) (x+3)^{2} - \frac{2x-4}{3} \geq \frac{x-30}{3} - (x- \sqrt{3} ) (x+\sqrt{3} )

c) 2x- \frac{(3x-2)(3x+2)}{3} >3-3(x-1) ^{2}W razie jakiś nie dopatrzeń zadanie podam także w załączniku. Oczekuje pomocy bardzo ważżne :)

Zadanie 6736 (rozwiązane)

1) Zapisz najprościej , odczyt i wykres
a) x+|3-x|+2|x-2| gdy 4
b) x+|x+2|+|x+3| gdy -5

W razie jakiś nie dopatrzeń zadanie podam także w załączniku. Oczekuje pomocy bardzo ważżne :)

Zadanie 6735 (rozwiązane)

Zaznacz na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb,których suma odległości od liczby -3 i od liczby 1 jest równa 9

Zadanie 6734 (rozwiązane)

x^2-x-1≥0
prosze o pomoc w rozwiązaniu oraz wytłumaczeniu

Zadanie 6733 (rozwiązane)

Wykonaj dzielenie , odpowiedź podaj w najprostszej postaci.
2x-6/x:x-3/4x^2
x^2-4/x+1:x+2/x^2-1

Zadanie 6732

Dobrać tak wartość parametru a ∈ R, aby wykresy funkcji f(x)=ax/x2+1 i g(x)=x2+1/ax miały wspólne punkty w ekstremach funkcji.

Zadanie 6731

Znaleźć punkty, w których styczna do wykresu funkcji y(x) =2x/x2+1 jest równoległa do osi OX

Zadanie 6730 (rozwiązane)

Uczestników turnieju szachowego podzielono na dwie rozłączne podgrupy A i B. Stosunek liczby graczy w grupie A do liczby graczy w grupie B wynosił 3:4. W grupie A każdy z każdym rozegrał jedną partię, a w grupie B każdy z każdym rozegrał trzy partie. Łącznie w obu podgrupach rozegrano 21 partii. Ilu było uczestników turnieju?

Zadanie 6729 (rozwiązane)

Wykonaj dzielenie , odpowiedź podaj w najprostszej postaci
125-x^3/x^2+2x+1:x-5/x+1
2x/x^2-9:6x^2/x^2-6x+9

Zadanie 6728 (rozwiązane)

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f
Na podstawie wykresu funkcji:
a) Podaj dziedzinę funkcji
b) Podaj zbiór wartości funkcji
c) Podaj przedziały, w których funkcja jest rosnąca
d) Podaj zbiór argumentów, dla których funkcja osiąga wartości ujemne

Zadanie 6727 (rozwiązane)

W trójkącie prostokątnym tangens jednego z kątów ostrych jest równy 1 \frac{1}{3}. Wiedząc, że obwód trójkąta jest równy 72 cm oblicz pole tego trójkąta

Zadanie 6726 (rozwiązane)

Naszkicuj wykres funkcji

y = \frac{1}{2} * x -1.

Wyznacz miejsce zerowe, punkt przecięcia z osią OY

Zadanie 6725 (rozwiązane)

Oblicz stosując wzory redukcyjne

\frac{cos 48^{\circ}}{cos42^{\circ}} * tg48^{\circ} - 2ctg25^{\circ}ctg65^{\circ}

Zadanie 6724 (rozwiązane)

Oblicz stosując wzory redukcyjne i teraz UWAGA bo zagmatwane

cos 48 stopni podzielić przez cos 42 stopni RAZY tg48 stopni MINUS 2 ctg 25 stopni ctg 65 stopni.

POOMOCY

Zadanie 6723 (rozwiązane)

Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych, wiedząc, że:
a) cos x = 2/5
b) sin x = 2/7
c) tgx = 2

Zadanie 6722 (rozwiązane)

Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta α w trójkącie prostokątnym jeśli:
a) Przyprostokątne mają długość 2 pierwiastek z 3 i 2 i  α jest kątem leżącym naprzeciw krótszej przyprostokątnej.
b) Przeciwprostokątna ma długość 8, jedna z przyprostokątnych 4 i α jest kątem leżącym naprzeciw przyprostokątnej długości 4.

Zadanie 6721 (rozwiązane)

Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkty A = (-1,5) i B = (2,3).

Zadanie 6720 (rozwiązane)

Równanie ogólne prostej 4x – 2y + 7 = 0 sprowadź do postaci kanonicznej.

Zadanie 6719 (rozwiązane)

W trójkącie prostokątnym naprzeciw kąta α ostrego leży przyprostokątna długości 3 cm. Oblicz długości pozostałych boków trójkąta, jeśli cos α = pierwiastek z 3 podzielić przez 2

Zadanie 6717 (rozwiązane)

Naszkicuj wykres funkcji y = 1/2x −1 . Wyznacz jej miejsce zerowe, punkt przecięcia z osią OY
1 2 ... 48 49 50 52 54 55 56 ... 297 298