Wybierz dział:

Zadanie 6637 (rozwiązane)

Temat: Równania kwadratowe

Rozwiąż równanie.
x^{4} + 16x^{2} = 0

Napiszcie jak to obliczyć krok po kroku.

Zadanie 6636 (rozwiązane)

rozwiąż wielomiany
 2x^3-3x^2-3x+2=0
 x^3+3x^2+4x+12=0
 x^3-4x^2+4x-1=0
x^4+14x^3+49x^2=0
 3x^3+3x^2+2x=0
x^4-64=0
5x^5+3x^4-5x-3=0

Zadanie 6627 (rozwiązane)

a)x^4+14x^3+49x^2=0
b)x^3-4x^2+4x-1=0
c) 3x3+3x^2+2x==0
d)2x^3-3x^2-3x+2=0
e)x^3+3x^2+4x+12-0
f)x^4-64=0
g)5x^5+3x^4-5x-3=0

Zadanie 6626 (rozwiązane)

wiedzac ze
a)log_{5}4=a i log_{5}3=b  oblicz log_{25}12
b) log_{14}2=a i log_{14}5=b  oblicz log_{7}50

Zadanie 6625 (rozwiązane)

ćwiczenie 33:
Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty A=(3,0), B(3,6), C=(0,3). Oblicz stosunek pola koła opisanego na tym trójkącie do pola wpisanego w ten trójkąt.

Zadanie 6624 (rozwiązane)

ćwiczenie 28:
W okrąg o promieniu 12 wpisano dziesięciokąt foremny. Oblicz:
a) pole i obwód tego dziesięciokąta
b) długość promienia okręgu wpisanego w ten dziesięciokąt.

Zadanie 6623 (rozwiązane)

1.26/11
W okrąg o promieniu 5 wpisano trójkąt prostokątny. Oblicz pole P tego trójkąta, gdy cosinus jednego z kątów ostrych jest róny 1/3. Wynik zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.

Zadanie 6622 (rozwiązane)

1.21/10
Miary kolejnych kątów wielokąta wypukłego różnią się o 10 stopni. Najmniejszy kąt tego wielokąta ma miarę 100 stopni. Ile boków ma wielokąt?

Zadanie 6621 (rozwiązane)

1.21. Oblicz :
a)ile przekątnych ma sześćdziesięciokąt
b) ile boków ma wielokąt, który ma 104 przekątne.
Sprawdź, czy istnieje wielokąt, który ma 400 przekątnych.

Zadanie 6620 (rozwiązane)

1.24. Określ, czy istnieje wielokąt wypukły, w którym każdy kąt wewnętrzny ma miarę :
a) 108 stopni
b) 135 stopni
c) 173 stopnie
d) 179 stopni.
Jeśli tak to podaj liczbę jego wierzchołków.

Zadanie 6619 (rozwiązane)

1.23. a) Sprawdź, czy istnieje wielokąt, którego suma miar kątów wewnętrznych jest równa 450 stopni. Odpowiedź uzasadnij.
b) Oblicz sumę miar kątów wewnętrznych trzydziestokąta.

Zadanie 6618 (rozwiązane)

1.22. Oblicz, ile wierzchołków ma wielokąt, którego liczba przekątnych jest :
a) 3 razy większa niż liczba boków,
b) 5 razy większa niż liczba boków.

Zadanie 6617 (rozwiązane)

2. Czy istnieją takie liczby całkowite a, b, c, d, że liczby
a−b, b−c, c−d, d−a,
wypisane w podanym porządku, są kolejnymi liczbami całkowitymi? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 6616

Współczynnik korelacji między czasem stosowania diety ( w tyg) i wagą (w kg) i obliczony na podstawie danych dla 15 wylosowanych osób wyniósł -0,5. Sprawdzić na poziomie istotności 0,05 czy korelacja jest istotna. Zinterpretować fakt, że współczynnik jest ujemny.

Zadanie 6615 (rozwiązane)

2 Waga ma w pewnej populacji rozkład normalny z wartością oczekiwaną 65 kg i odchyleniem standardowym 2 kg. Jaka część osób ma wagę powyżej 68 kg?

Zadanie 6614 (rozwiązane)

1. odsetek osób uzyskujacych określony spadek wagi po miesiącu stosowania diety wynosi 75%. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród losowo wybranych 5 osób, stosujących diet, u trzech wystąpi spadek wagi?

Zadanie 6612 (rozwiązane)

w okręgu o promieniu r równym 9 kąt środkowy alfa oparty jest na łuku AB. Oblicz długość łuku AB, gdy:
a) alfa=40 stopni
b) alfa=60 stopni
c) alfa=120 stopni.

Zadanie 6611 (rozwiązane)

W okręgu o środku O suma miar kąta środkowego alfa i czterech kątów wpisanych beta, opartych na tym samym łuku co kąt alfa, jest równa
a) 306 stopni
b)264 stopnie
c)129 stopni.
Oblicz miary kąta środkowego alfa i kąta wpisanego beta.

Zadanie 6610 (rozwiązane)

samolot zbliżający się do lotniska leci na wysokości 2400 m . Do lądowania musi schodzić pod kątem 4 stopni . Jak daleko od początku pasa startowego powinien rozpocząć manewr ?

Zadanie 6606 (rozwiązane)

naszkicuj wykresy funkcjiy= x - 2
x+1

y= 3x-5
x+2

y= 2x-3
x−1

Zadanie 6605 (rozwiązane)

wykonaj dzialania
a) $frac{x}{3x+12}&

Zadanie 6604 (rozwiązane)

skroc ulamek i podaj konieczne zalozen

X3−8
X2+2X+4

Zadanie 6603 (rozwiązane)

skroc ulamek i podaj konieczne zalozenia


x^{2}-8
<br>x^{2}+2x+4

Zadanie 6602 (rozwiązane)

skroc ulamek i podaj konieczne zalozenia

/{x^2-8}{x^2+2x+4}

Zadanie 6601 (rozwiązane)

wykonując odpowiedni rysunek zbadaj wzajemne położenie prostej y= -x+2 z okręgiem o równaniu x2+y2=1
1 2 ... 52 53 54 56 58 59 60 ... 297 298