Wybierz dział:

Zadanie 7004 (rozwiązane)

Oblicz długość wysokości trójkąta ABC prowadzonej z wierzcholka C gdy: A (3,,2) B (-3,-1) C(1,-1)

Zadanie 7003 (rozwiązane)

Określ wzajemne położenie prostej i okręgu- wykonaj potrzebne obliczenia:
(x+2 )^{2} +(y-1 )^{2} +9
oraz y= 3/4 x -2

Zadanie 7002

Oblicz pole i obwód trójkąta, którego wierzchołkami są punkty przecięcia się okręgu
x^{2} + y^{2} - 4x +6y-5=0 z osią OX i środek tego okręgu.

Zadanie 7001 (rozwiązane)

.Punkty A,B,C i D są wierzchołkami równoległoboku. Oblicz współrzędne punktu D jeśli: A(-5,-1), B (5,1), C (4,4).

Zadanie 7000 (rozwiązane)


a) Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(-3, 4), B(4, 11).
b) Napisz równanie prostej równoległej do prostej y = 5x - 3 przechodzącej przez punkt
P(-1, 2).
c) Wyznacz współrzędne środka odcinka AB, jeśli A(3, -1), B(10, -9).
d) Podaj współrzędne środka i promień okręgu o równaniu x2 – 4x + y2 + 6y – 12 = 0
jeśli ktoś to umie proszę o domoc:)

Zadanie 6999 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność :
a) - x2 + 7x – 6 < 0
b) x2 – x ≥ 2
kto może pomóc będę wdzięczna

Zadanie 6998

Zadanie 4.
Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale <-1, 3>.
pomóżcie proszę:)

Zadanie 6997 (rozwiązane)

określ dziedzine wyrażenia wymiernego i oblicz równanie 2x-3/(x-2)(x+3)=0

Zadanie 6996

Sprawdź czy funkcja y=(x+1)^3-2 jest monotoniczna?

Zadanie 6995 (rozwiązane)

Suma długości 3 kravvedźi prostopadlościanu vvychodźacych ź jednego vvierźcholka róvvna sie 9cm.Długość jednej ź tych kravvedźi jest 2 raźy vvieksźa od drugiej . VVyxnacź długości kravvedźi prostopadloscianu i oblicź jego pole povvierźchni całkovvitej ,vviedźac źe jego ojetość vvynosi 24 cm sźescienne

Zadanie 6994 (rozwiązane)

Oblicź objetość ostroslupa pravvidlovvego trójkatnego mając promień koła opisanego na podstavvie ostrosłupa R=2piervviastki ź 2. i miare kata ściany bocźnej prźy podstavvie ostroslupa 45stopni

Zadanie 6993 (rozwiązane)

Śvviecźke o średnicy 6 cm i vvysokosci 20 cm stopiono pocźym ź otrźymanego vvosku vvykonano 2 novve śvviecźki róvvnej vvysokosci i średnicy podstavvy 4 cm. Oblicź vvysokos novvych svviecźek.

Zadanie 6992

Proszę o pomoc w rozwiązywaniu zadań z Geometrii Analitycznej ..

Zadanie 6991 (rozwiązane)

Mógłby ktoś rozwiązać takie zadania ze Wstępu do logiki i teorii mnogości ?

Zadanie 6990

Zbadaj kształt i położenie krzywej o równaniu :
x x^{2} + 2xy - 4y y^{2} -6x + 8y + 24 = 0

czyli x(do kwadratu) + 2xy - 4y (do kwadratu) - 6x + 8y + 24 = 0

Zadanie 6989

Liczby naturalne od 1 do 20 napisane zostaly na 20 kartkach po jednej liczbie na kazdej kartce. Losujemy jedna kartke. Niech A - oznacza zdarzenie polegajace na otrzymaniu szescianu liczby naturalnej zas B - oznacza zdarzenie polegajace na otrzymaniu liczby pierwszej. Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjajace zdarzeniom A suma B , A czesc wspolna B , A roznica B , B roznica B

Zadanie 6988 (rozwiązane)

Średnia arytmetyczna 6 liczb wynosi 6.5 i tworzy ciąg arytmetyczny o różnicy 3. Wyznacz ten ciąg, odchylenie standardowe i medianę tego zestawu liczb.

Zadanie 6987

Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest wycinkiem koła o promieniu długości 10 cm. Jaki powinien być kąt tego wycinka, aby pole podstawy stożka było równe 36 \pi cm^{2} ?

Zadanie 6986 (rozwiązane)

Wyznacz dziedzinę funkcji
1) f(x) = \frac{3}{x - 5}
2) f(x) = x^{3} - 1
3) f(x) = \frac{x + pierw. z 3 }{2pierw. z 3 - x}

Dziękuję za pomoc :)

Zadanie 6985 (rozwiązane)

proszę o rozwiązanie i objaśnienie
funkcja f jest określona wzorem f(x)=-x^2+4
wykres funkcji g powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji f o wektor u=[-3,0] wiadomo że do wykresu funkcji g należy punkt A(-2,a+3/5).Oblicz a

Zadanie 6984 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6983 (rozwiązane)

prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6982 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1 Uczeń przygotowujący się do matury postanowił, że pierwszego dnia rozwiąże 3 zadania a każdego następnego rozwiąże o 2 zadania więcej niż dnia poprzedniego:
a) oblicz ile zadań rozwiąże uczeń przez cały miesiąc (przyjmij 30 dni).

Zadanie 6981 (rozwiązane)

zad 15. narysuj prosta o podanym rownaniu -x+y+3=0
prosze o rozwiazanie i objasnienie

Zadanie 6980 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w tych zadaniach :

Zad.1
a) Dany jest ciąg an = 8 - 3n/5. Którym wyrazem tego ciągu jest liczba 2 ?
b) Dany jest ciąg an = 8 - 3n/5. Które wyrazy ciągu są liczbami dodatnimi ?

1 2 ... 45 46 47 49 51 52 53 ... 304 305