Wybierz dział:

Zadanie 7090 (rozwiązane)

Wypisz wszystkie podzbiory zbioru:
C={a,b,c}
B={a,b}


Zadanie 7088 (rozwiązane)

Oblicz objętość czworościanu foremnego o krawędzi długości 8 cm

Zadanie 7087 (rozwiązane)

funkcja f określona jest wzorem f(x)=-2x+8. podaj wzór funkcji liniowej g, wiedząc, ze jej wykres jest prostopadły do wykresu funkcji f oraz ze funkcje f i g maja to samo miejsce zerowe.

Zadanie 7086

Karawana o długości 1 km jedzie przez pustynię z prędkościa 4 km/h. Co jakis czas od czoła karawany do jej końca i z powrotem jedzie goniec z predkoscia 6km/h. Oblicz długość drogi tam i z powrotem którą pokonuje goniec. Oblicz, ile czasu zajmie mu przebycie tej drogi.

Zadanie 7085 (rozwiązane)

Wyznacz wartość parametru m, dla której wykresy funkcji liniowych f(x) = (m - 1)x + 5 i g(x) = 2-3x są:

a) prostymi równoległymi
b) prostymi prostopadłymi

Zadanie 7084 (rozwiązane)

Rzucamy cztery razy symetryczną monetą . Oblicz prawdopodobieństwo , ze orzeł wypadł co najwyżej raz.

Zadanie 7083 (rozwiązane)

W urnie jest 4 kul białych i 7 czarnych . Wylosowano dwa razy po jednej kuli ze zwracaniem . oblicz prawdopodobieństwo wylosowania różnych kolorów. (zastosuj metodę drzewka)

Zadanie 7082 (rozwiązane)

Ile jest liczb czterocyfrowych podzielnych przez 5 o róznych cyfrach?

Zadanie 7081 (rozwiązane)

ROZPISZ I ROZWIARZ
1/4 + 1/2 +2/8=
3/5 X 1 4/6=
5/9 X1 4/5=
1/2 + 3/7 X 7/6=
10[DO POTEGI 2]:20=
ODWROTNOSC LICZBY 2/3=
1[DO POTEGI DWUDZIESTEJ SIODMEJ]=
50 PROCENT 1 ŁYCZECZKI=

Zadanie 7080 (rozwiązane)

-2xpierwiastek z 8 <=-16

Zadanie 7079

Wyznacz przeciwdziedzinę funkcji (x-1)^4

Wiem, że ZW wynosi <0, nieskończoność ), ale jak się wyznacza przeciwdziedzinę, żeby określić, czy funckcja jest "na" czy "w"?

Zadanie 7078 (rozwiązane)

Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych jest równy 306.wyznacz te liczby

Zadanie 7077 (rozwiązane)

Dach dzwonnicy ma kształt walca pokrytego polsfera. Srednica podstawy tego walca jest rowna 2m,a wysokość dachu wynosi 10m.Oblicz,ile metrow kwadratowych blachy potrzeba na pokrycie dachu.Wynik zaokraglij do 0,1m kwadratowego.

Zadanie 7076 (rozwiązane)

Wyznacz wzór funkcji liniowej ,której wykres jest równoległy do wykresu funkcji liniowej -4+y+5=0 x przechodzi przez punkt A =(-8,9)

Zadanie 7075 (rozwiązane)

Wyznacz wzór funkcji liniowej której wykres jest równoległy do wykresu funkcji liniowej -4x+y+5=0 , x przechodzi przez punkt A =(-8,9)

Zadanie 7074 (rozwiązane)

zad 2 ) Rozłóż wielomian na czynniki
a) w(x)=2x⁷+4x⁶-6x⁵
b) w(x)=4x⁴-4x³+x²
c) w(x)=4x⁵-4x³

Zadanie 7073 (rozwiązane)


zad 1 ) Dane są wielomiany w(x)=x³-1 , p(x)=2x²+4x+1 Wyznacz wielomian v(x)=w(x)+(1-x)·p(x) i podaj jego stopień, wypisz współczynniki wielomianu oraz oblicz v(-1) i v(2)

Zadanie 7072 (rozwiązane)

W trapezie kąty przy dłuższej podstawie to 60 stopni i 30 stopni , a długość wysokości trapezu wynosi 6. Oblicz pole trapezu oraz długości jego podstaw wiedząc, że suma długości ramion jest równa sumie długości podstaw.

Zadanie 7071

Prosił bym o Rozwiązaniowe tych zadani :)

Zadanie 7069 (rozwiązane)

Funkcje liniowe określone są wzorami: f(x)=(a+2)x-2a; g(x)=-2x+2-4a wiedząc, że wykresy tych funkcji są prostymi prostopadłymi a) wyznac parametr a i miejsca zerowe funkcji f i g b) oblicz pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji f,g ora osią ox

Zadanie 7068 (rozwiązane)

Funkcja liniowa g(x)=(3-4a)x+a-3 jest malejąca gdy?

Zadanie 7067

Znaleźć tg kąta zawartego między wektorami a=[0,1,2] b=[2,-1,0]

Zadanie 7066

Znajdź wektor jednostkowy m prostopadły do wektorów a=[2,-1,1] b=[2,1,-1]

Zadanie 7065

Dane są wektory a=[1,-2,2] b=[3,0,-4]. Oblicz axb , sin kąta między tymi wektorami oraz pole równoległoboku zbudowanego na tych wektorach.

Zadanie 7064 (rozwiązane)

Do klasy przyszła pewna liczba osób przy czym każdy witał się z każdym.
Ile było osób w klasie jeśli nastąpiło 45 powitań.
1 2 ... 42 43 44 46 48 49 50 ... 304 305