Wybierz dział:

Zadanie 7534 (rozwiązane)

Wykres funkcji kwadratowej f(x)=(x-3)^{2}+3 nie ma punktów wspólnych z prosta o równaniu:
A. y=-3
B. y=5
C.y=4
D.y=3

Zadanie 7532 (rozwiązane)

Rozwiąż równania.
a) (3x+5)^{2}<9(x-2)6{2}
b) 3<-4(3-x)^{2}-(2x+3)(3-2x)

Zadanie 7531 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie.
a) (x+5)(5-x)=5x-x^{2}
b) (\sqrt{2}-x)^{2}-(x-2\sqrt{2})^{2}=-6

Zadanie 7430 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
a) 4 x^2 - 10x = 0
b) (3x - 5) * (2x-5) - x^2 = 2x - 3

Zadanie 7408 (rozwiązane)

Określ dziedzinę, miejsca zerowe i monotoniczność funkcji danej wzorem f(x)=-3x+6.

Zadanie 7399

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=4-3x. Wyznacz wszystkie te argumenty, dla których wartości funkcji należą do zbioru A=<-7; \frac{5}{8} >.

Zadanie 7394 (rozwiązane)

Dana jest funkcja liniowa f (x) = -2x+6?
a) określ współczynnik funkcji liniowej ?f
b) wyznacz miejsce zerowe funkcji f
c) wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OX
d) wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OY
e) sprawdź, czy punkt A(3,0)i B(1,3) należą do wykresu funkjcji ?
f) zapisz równanie prostej do równoległej do wykresu funkcji f i przechodzącej przez punkt C(2,3)
g) dla jakiego argumentu funkcja f ma wartość 2?

Zadanie 7383

Wyznacz wartosc funkcji f(x)=-x^2-4x+1 dla x=3$\sprt{2}-2

Zadanie 7369 (rozwiązane)

Prosta A ( 2,q) należy do wykresu funkcji -x^2-2x+2 zatem q =
a) -6
b) -2
c) 0
d) 2

Zadanie 7368

Pewna linia minibusowa przewozi codziennie 360 pasażerów pobierając opłatę w wysokości 2 zł od osoby. Oszacowano, że każda podwyżka ceny biletu o 20 gr. powoduje spadek liczby pasażerów o 20. Jaka powinna być cena biletu, aby dzienny przychód tej firmy wynosił 784 zł?

Zadanie 7342 (rozwiązane)

Dla jakiego m, proste k i l są równoległe:
a) k : y = - 2x - 9 ; l : y = 4 mx + 1
b) k : y = 3 mx + 2 ; l : y = (2 m - 4) x - 1

Zadanie 7300 (rozwiązane)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Naszkicuj wykres funkcji g(x)=-f(x)

Zadanie 7191

funkcja liniowa f(x) = -3 + 2b przyjmuwe wartości ujemne tylko wtedy gdy, do x nalezy (2;+ nieskonczonosc)

Zadanie 7180 (rozwiązane)

proszę o rozwiązanie ;))
1.Wyznacz współrzednie wierzchołka paraboli: f(x)=2(x-3)^2+4

Zadanie 7179

zadanie w exel

Dziecko w pewnym wieku potrzebuje tygodniowo co najmniej 120 jednostek witaminy A, 60 witaminy D, 36 witaminy C oraz 180 witaminy E.
Witaminy te są zawarte w dwóch produktach P1 i P2. Ze względu na uboczne szkodliwe działanie witaminy A należ dostarczyć jej max 240 jednostek.
Zawartość poszczególnych witamin w jednostce produktu oraz ceny są następujące:
P1: A-6, D-1, C-9, E-6,
P2: A-3, D-3, C-1, E-9
Cena: P1-1; P2-2
Ile należy zakupić produktu P1 i P2 aby dostarczyć witaminę w wymaganych ilościach przy minimalnym koszcie zakupów P1 i P2

Zadanie 7138 (rozwiązane)

11. Pierwsza liczba stanowi 40% drugiej liczby. Różnica większej i mniejszej z tych liczb jest o 2 większa od mniejszej liczby. Znajdź te liczby.

Zadanie 7137

10. We wtorek łódź przepłynęła 43km, płynąc 2 godziny w górę rzeki i godzinę w dół rzeki. W środę łódka przepłynęła 64km - godzinę płynęła w górę rzeki i 3 godziny w dół rzeki. Oblicz prędkość własną łódki i prędkość prądu rzeki.

Zadanie 7136

9. Dziesięcioprocentowy roztwór soli zmieszano z roztworem pięćdziesięcioprocentowym, otrzymując 10kg roztworu trzydziestoprocentowego. Którego z roztworów zmieszano więcej i o ile?

Zadanie 7135

8. W liczbie trzycyfrowej podzielnej przez 2 i 5 cyfra setek jest o pięć mniejsza od cyfry dziesiątek. Jeżeli zamienimy miejscami cyfry dziesiątek i setek, to otrzymamy liczbę o 450 większą od początkowej. Znajdź liczbę początkową.

Zadanie 7134

7. Suma kwadratów dwóch liczb naturalnych jest równa 25. Pierwsza liczba stanowi 0,75 drugiej liczby. Różnica większej i mniejszej z tych liczb jest równa:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 7.

Zadanie 7133 (rozwiązane)

6. Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty A=(-1,3), B=(2,5), C=(8,0). Oblicz współrzędne punktu przecięcia wysokości poprowadzonej z wierzchołka B z prostą AC.

Zadanie 7132 (rozwiązane)

5. Wyznacz współczynniki a i b we wzorze funkcji f(x)=ax+b, wierząc, że f(5)=-2 oraz f(10)=1.

Zadanie 7131 (rozwiązane)

4. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt A=(1,-6) oraz przez punkt B=(-2,-9).

Zadanie 7130

3. Wykresy funkcji określonych wzorami f(x)=2x+3, g(x)=-3x+8 przecinają oś OX odpowiednio w punktach A oraz B. Wyznacz punkt przecięcia C wykresów tych funkcji i oblicz pole trójkąta ABC.

Zadanie 7129 (rozwiązane)

2. Punkt przecięcia wykresów funkcji f i g określonych za pomocą wzorów f(x)=\frac{x-2}{2}+5\frac{1}{2} , g(x)=(x-1)^{2}-(x-1)(x+1) ma współrzędne:
a) (1,-4);
b) (-1,4);
c) (-4,1);
d) (4,-1).
1 3 5 6 7 8 9 ... 21 22