Wybierz dział:

Zadanie 7827 (rozwiązane)

Dana jest funkcja : f(x)=x2
+3x+1
a) oblicz miejsca zerowe funkcji f
b)podaj wspóółrzędne wierzchołka paraboli
c)narysuj wykres funkcji f
d)podaj postać kanoniczną i iloczynową funkcji f
e)odczytaj z wykresu dla jakich argumentó funkcja przyjmuje wartośći dodatnie

Zadanie 7826 (rozwiązane)

Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych A=(2,1) B=(-1,3)

Zadanie 7825 (rozwiązane)

Napisz wzór funkcji liniowej prostopadłej do prostej o równaniu y=2x-1 przechodzącej przez punkt A=(-2,3)

Zadanie 7824 (rozwiązane)

Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych A=(2,1) B=(-2,3)

Zadanie 7820 (rozwiązane)

8.Rozwiąż równanie kwadratowe -x^2+2x=-3


Zadanie 7819 (rozwiązane)

7.Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=12x-1 i przechodzącej przez punkt A(1,1).

Zadanie 7818 (rozwiązane)

6. Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 3x-y-1=0 i przechodzącej przez punkt P=(2,2).

Zadanie 7817 (rozwiązane)

5. Dane są punkty A=(0,3) oraz B=(4,1). Wyznacz równanie prostej AB

Zadanie 7816 (rozwiązane)

4. Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej 3x+2y-5=1

Zadanie 7815 (rozwiązane)

3. Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej 2x-4y=3

Zadanie 7814 (rozwiązane)

2.Wyznacz parametr m,dla którego funkcja y =(m-3)x+4 jest
a)rosnąca b)stała c)malejąca

Zadanie 7813 (rozwiązane)

1.Określ monotoniczność funkcji f(x)=0,5x-6. Wyznacz punkty przecięcia jej wykresu z osiami układu współrzędnych.


Zadanie 7785

y=x^-5x+10
y=x+1

Zadanie 7756 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie :

a) 6( x + 4 ) = -3( -2x + 5 )
b) ( x - 3 )^{2} - ( x + 5 )^{2} = -2

Zadanie 7755

Rozwiąż równanie :

a) 6( x + 4 ) = -3( -2x + 5 )
b) ( x - 3 )^[2} - ( x + 5 )^{2} = -2

Zadanie 7752 (rozwiązane)

Sprawdź, dla jakich wartości m i n funkcja liniowa f określona wzorem postaci
f (x)= ( 2/3m - 1)x + 5 - n:

a) jest rosnąca
b) jest malejąca
c) ma wykres, do którego należy punkt o współrzędnych (0,0)
d) ma wykres przecinający dodatnią półoś osi OY

Zadanie 7749 (rozwiązane)

Prosta y=2x-4 jest symetralną odcinka BC gdzie C=(2,3).Wyznacz współrzędne punktu B

Zadanie 7712 (rozwiązane)

Rozwiąż równania
3x-(4-x)= -8
-4(2x-5) = 2(3x+7)
2x^2-9x-35=0
-6x^2+13x+4=0
5x^2=2-2x
x^+x=4x+7

Zadanie 7696

oblicz wartość funkcji trygonometrycznych kąta ostrego a ( alfa) jeśli
a) sin x = 8/9 frac{ a}{b}
b) tg x = 4/3 frac{ a}{b}

Zadanie 7692 (rozwiązane)

Funkcja liniowa f(x)=(m+1)m-m^{2}+1 jest malejąca i jej wykres przecina oś rzędnych w punkcie P(0,-3), jeśli:
A m=1
B m=-1
C m=2
D m=-2

Zadanie 7683 (rozwiązane)

Wyznacz k wiedząc, że wykresy funkcji są prostopadłe f (x)= 4x-6 i g(x)= (k+1)x

Zadanie 7645

Wschronisku jest 25pokoi dwuosobowych i czteroosobowych.Gdyby pokoi dwuosobowych było o 3 więcej a czteroosobowych o1 mniej to liczba miejsc noclegowych byłaby taka sama.Ile jest pokoi dwuosobowych

Zadanie 7594 (rozwiązane)

Bardzo Proszę o pomoc , kompletnie nie wiem jak to zrobić :(

Zadanie 7593 (rozwiązane)

wykonaj szablony wykresu funkcji y=x do kwadratu y=2x do kwadratu y=jedna druga do kwadratu y=jedna trzecia do kwadratu

Zadanie 7576 (rozwiązane)

Naszkicuj wykres funkcji f, która spełnia jednocześnie 3 warunki.
Dziedzina : <-3,3>
Zbiór wartości : <-7,7>
Ma 3 miejsca zerowe !
2 4 5 6 7 8 9 ... 21 22