Wybierz dział:

Zadanie 5590 (rozwiązane)

6.Prosta l ma równianie y=-7x+2 . Równanie prostej prostopadłej do l i przechodzącej przez punkt P=(0,1) ma postać :
a) y= 7x-1
b) y= 7x+1
c) y= 1/7x+1
d) y= 1/7x-1

Zadanie 5584 (rozwiązane)

5. Funkcja f jest określana wzorem : f(x) = x-4, dla x ≤3
-x+2 dla x>3
a) 0,
b) 1,
c) 2 ,
d) 3.

Zadanie 5583 (rozwiązane)

4. Która z liczb jest rozwiązaniem równania : 2(x-1)+x=x-3(2-3x) ? :
a) 8/11
b)- 4/11
c) 4/7
d) -1

Zadanie 5582 (rozwiązane)

3. Liczba x= -7 jest miejscem zerowym funkcji liniowej : f(x) = (3-a)x+7 dla :
a) a= -7 ,
b) a= 2
c) a= 3
d) a= 1

Zadanie 5581 (rozwiązane)

2. Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności : x/4+ 1/6 < x/3 .
a) (- ∞, -2) ,
b) (- ∞, 2) ,
c) (-2, +∞) ,
d) (2 , +∞)

Zadanie 5538 (rozwiązane)

1. Prosta L ma równanie y= 2x-11. Wskaż równianie prostej równoległej do L :
A) y=2x,
B) y=-2x ,
C) y=-1/2 x ,
D) y= 1/2x

Zadanie 5523 (rozwiązane)

5. Funkcja f jest określana wzorem : f(x) = x-4, dla x ≤3
-x+2 dla x>3
a) 0,
b) 1,
c) 2 ,
d) 3.

Zadanie 5522 (rozwiązane)

4. Która z liczb jest rozwiązaniem równania : 2(x-1)+x=x-3(2-3x) ? :
a) 8/11
b)- 4/11
c) 4/7
d) -1

Zadanie 5521 (rozwiązane)

3. Liczba x= -7 jest miejscem zerowym funkcji liniowej : f(x) = (3-a)x+7 dla :
a) a= -7 ,
b) a= 2
c) a= 3
d) a= 1

Zadanie 5520 (rozwiązane)

2. Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności : x/4+ 1/6 < x/3 .
a) (- ∞, -2) ,
b) (- ∞, 2) ,
c) (-2, +∞) ,
d) (2 , +∞)

Zadanie 5519 (rozwiązane)

1. Prosta L ma równanie y= 2x-11. Wskaż równianie prostej równoległej do L :
A) y=2x,
B) y=-2x ,
C) y=-1/2 x ,
D) y= 1/2x

Zadanie 5510 (rozwiązane)

Czy istnieje funkcja liniowa malejąca, której wykres przechodzi przez I , II i IV ćwiartkę układu współrzędnych. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 5509

Dana jest funkcja określona wzorem = 2x-1 dla x < 1
f(x) = 4x-3 dla x < 1,3 >
= -x+12 dla x > 3

Rozwiąż równanie f(x) =3x -1
Dla jakich wartości parametru a równanie f(x) =a ma rozwiązanie ?

Zadanie 5466 (rozwiązane)

Miejscem zerowym funkcji określonej wzorem f( x )= -3x - 0,4

Zadanie 5423 (rozwiązane)

Określ dziedzinę funkcji f i naszkicuj jej wykres.
f(x)= 1/x

Zadanie 5422 (rozwiązane)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f: (-5,4)-> R. Podaj jej przedziały monotoniczności.Wskaż zdania prawdziwe.
A:f jest nierosnąca w <-4,2>
B:f jest niemalejąca w (-5,-2>
C:f jest niemalejąca w <2,4)

Zadanie 5421

Naszkicuj wykres funkcji f: R -> R.

Zadanie 5420 (rozwiązane)

Dla funkcji f: R -> R sporządź odpowiednią tabelę wartości funkcji, a następnie naszkicuj jej wykres.

f(x)=3IxI

Zadanie 5418

Naszkicuj wykres funkcji f: (-5;6) ->R spełniającej warunki:
a)f rośnie w (-5,-1> i w <3,6) oraz maleje w <-1,3>
b) f jest stała w (0;4}, rośnie w {4;5), maleje w (-5;0} i w {5;6)

Zadanie 5371 (rozwiązane)

Proszę o pomoc w rozwiązaniu układu równań(metodą przeciwnych współczynników albo podstawiania,sama nie wiem):
a) 1/2 (x-y) = 1/3 (x+y)
4/5x - 1/5 (y+3x)= -4
b) 0,01x - 0,01 (y-1) =-0,06
0,03x - 0,02 (y-2) = -0,12
c) 0,2 (x+ 2y) - 0,3 ( 2x- y ) = 3,5
2 (x+y) - (x-2 ) = 2y +2

Zadanie 5229

Boki trójkąta zawierają się w wykresach funkcji liniowych f (x) = 3 √2 + √32 i g (x) = -8 √2 + 4 √2 oraz osi x . Oblicz pole tego trójkąta

Zadanie 5223 (rozwiązane)

Napisz wzór funkcji liniowej , której wykres jest równoległy do prostej 2x - 3y - 1 =0 i przechodzi przez punkt A= (-3,4)

Zadanie 5217

Do wykresu funkcji f danej wzorem f=(-2+5 √5)x - (2+ √5) należy punkt
A.A=(-1,-5) B.B=(- √5,0) C.C=(1,-5) D.D=(1,4)

Zadanie 5213

Dane są punkty A=(-2,4),B=(7,9),C=(-1,-3)i D=(6,16). Wskaż wśród nich pary punktów , które wyznaczają różne proste prostopadłe.Uzasadnij wybór

Zadanie 5212 (rozwiązane)

Boki trójkata zawierają sie wykresach funkcji liniowych f(x)=3 √2+ √32 i g(x)=-8 √2+ 4√2. oblicz pole tego trójkata
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 21 22