Wybierz dział:

Zadanie 535 (rozwiązane)

Pole przekroju osiowego kuli jest równe 12pi. Oblicz objętość tej kuli.

Zadanie 422 (rozwiązane)

Oblicz promien kuli o objętosci 36jest równy.
A.2cm,B.3cm,C.4cm,D.9cm

Zadanie 376 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym ABCS ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. Wysokość OS ostrosłupa jest równa 4 cm.Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej bryły.

Zadanie 375

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDW wysokość WS jest równa 20 cm, a przekątna podstawy AC ma długość 30 cm. Oblicz odległość x spodka S wysokości ostrosłupa od krawędzi bocznej CW.

Zadanie 374 (rozwiązane)

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym o polu 2. Oblicz pole podstawy tego stożka.

Zadanie 373

Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny ABC. Krawędz boczna SC jest wysokością ostrosłupa. Wszystkie ściany boczne są trójkątami równoramiennymi. Wyznacz pole powierzchni bocznej ostrosłupa wiedząc że krawędz podstawy jest równa 6.

Zadanie 372

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 16. Kąt między przeciwległymi krawędziami bocznymi ma miarę 120 stopni. Wyznacz objętość i pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

Zadanie 371 (rozwiązane)

Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o bokach 12 i 5. Długość przekątnej graniastosłupa 17. Wyznacz objętość graniastosłupa i cosinus kąta nachylenia jego przekątnej do płaszczyzny jego podstawy.

Zadanie 370

Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoramienny o podstawie długości 8 i kącie między ramionami 120 stopni. Przekątna mniejszej ściany bocznej ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem o mierze 30 stopni. Wyznacz objętość graniastosłupa.

Zadanie 360

Zaznacz na płaszczyźnie zbiór punktów któych współczynniki spełniają jednocześnie warunki 2x-y=0

Zadanie 358

a) Narysuj czworokąt ABCD taki, że A=(-1,4) B=(5,-2) C=(7.3) D=(4,6)
b) Sprawdź czy jest to trapez równoramienny
c) Napisz równanie osi symetrii tego trapezu
d) przekształć trapez przez symetrię względem początku układu współrzędnych i podaj współrzędne otrzymanych wierzchołków
e) przesuń trapez o wektor V=[-1,3] i podaj współrzędne otrzymanych wierzchołków

Zadanie 303 (rozwiązane)

Podaj promień i współrzędne środka okręgu o podanym równaniu
(x+1)^2+(y-2)^2=8

Zadanie 297

Promień podstawy stożka o objętości 72 pi jest 3 razy krótszy niż tworząca.
a) oblicz tg kąta nachylenia tworzącej do podstawy
b) oblicz pole całkowite

Zadanie 133

Przekątna sciany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego twozy z krawedzią podstawy o dł 12 kąt 61 stopni. Oblicz objęyośc i pole powierzchn bocznejtego graniastosłupa ( z dokładnością do całasci)

Zadanie 98 (rozwiązane)

Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest o 10 cm dłuższa od przekątnej podstawy i o 4 cm dłuższa od jego krawędzi bocznej. oblicz wysokość graniastosłupa

Zadanie 97 (rozwiązane)

Przekątna sześcianu jest o 2 cm dłuższa od krawędzi tego sześcianu . Oblicz długość przekątnej sześcianu oraz przekątnej ściany bocznej.

Zadanie 66 (rozwiązane)

w prostopadłościanie długości krawędzi zostają w stosunku 1:2:3.pole całkowite wynosi 88 centymetry kwadratowe.oblicz objętość.

Zadanie 57 (rozwiązane)

Na modelu prostopadłościanu wskaż pary prostych zawierających krawędzie prostopadłościanu;
1)przecinających się
2)przecinających sie pod kontem prostym
3)równoległych
4)skośnych
5)prostopadłych skośnych

Zadanie 53 (rozwiązane)

Okrąg o równaniu (x-5)²+y²=25
a)jest styczny do osi y
b)jest styczny do obu osi układu wspórzędnych
c)jest styczny do osi x
d)nie jest styczny do rzadnej osi układu wspórzędnych

Zadanie 46 (rozwiązane)

oblicz objętość walca
h-4m
r-12,5

Zadanie 39 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy długości 4 cm oraz wysokości ostrosłupa równej 12 cm oblicz kąty nachylenia:
a) krawędzi bocznej do podstawy
b) ściany bocznej do podstawy

Zadanie 36 (rozwiązane)

jak rozwiązać zadanie o następującej treści:

Komórka plastra miodu ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego,którego krawędź podstawy ma 4mm, a wysokość 10mm. Ile miodu mieści się w takiej jednej komórce? Ile takich komórek musi opróżnić pszczelarz, aby otrzymać 250ml miodu? Wynik zaokrąglij do pełnych dziesiątek (1cm sześcienny = 1ml)
1 2 ... 27 28 29 30 31 32 33 35 »