Wybierz dział:

Zadanie 8000 (rozwiązane)

Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopdni.
Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 7999 (rozwiązane)

Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi czworościanu foremnego, którego pole powierzchni wynosi 63 \sqrt{3}

Zadanie 7998 (rozwiązane)

Na rysuknu obok przedstawiono siatkę graniastosłupa, którą tworzą dwa trójkąty prostokątne, dwa prostokąty
i kwadrat. Oblicz objętośći pole powierzchni tego graniastosłupa.

Zadanie 7997

Sześcian o krawędzi 6 przecięto na dwie cześci płaszczyzną w sposób pokazany na rysuknu. Oblicz objętości obu części

Zadanie 7996

Wysokosc prostopadloscianu wynosi 21, a jego podstawa jest prostokątem o bokach długości 10 i 10\sqrt{3}.
Oblicz dlugość przekątnej prostopadłościanu podaj z dokładnościa do 1 stopnia miarę kąta nachylenia tej przekątnej do podstawy

Zadanie 7993

W trójkącie równoramiennym odległość środka ciężkości od wierzchołka wspólnego dla ramion jest równa \frac{16}{3} (szesnaście trzecich), a stosunek długości ramienia do podstawy jest równy 5:6. Oblicz odległość środka podstawy od ramienia oraz R.

Zadanie 7961 (rozwiązane)

Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź boczna alfa tworzy z podstawą kąt 60 stopni wynosi:

Zadanie 7960

trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej c i kącie ostrym alfa obraca się wokół przeciwprostokątnej. oblicz pole powierzchni powstałej bryły

Zadanie 7939 (rozwiązane)

Liczba wierzchołkow ostrosłupa jest o 6 mniejsza od liczby krawędzi. Podstawą tego ostrosłupa jest:
a) pięciokąt
b) sześciokąt
c) siedmiokąt
d) osmiokąt

Zadanie 7938 (rozwiązane)

Dany jest graniastosłup o 27 krawędziach. Podstawa tego graniastosłupa jest:
a) dziewięciokątem
b) ośmiokątem
c) siedmiokątem
d) sześciokątem
DLACZEGO?

Zadanie 7921 (rozwiązane)

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym dłuższa przekątna podstawy wynosi 8, zaś wysokość gran. 6. Oblicz V,Pc i pole przekroju płaszczyzny przechodzącej? przez dłuższy ... przekątnej podstawy i .... krawędzi bocznych ściany nie mającej punktów wspólnych z tą przekątną. Przepraszam za nie pęłną treść ale nie mogłam się doczytać.

Zadanie 7920 (rozwiązane)

Powierzchnia całkowita graniastosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi (24+8\sqrt{3} . Krawędź boczna jest połową krawędzi podstawy. Oblicz V.

Zadanie 7919 (rozwiązane)

Prostopadłościan o podstawie kwadratu ma objętość równą 64\sqrt{3} . Kąt nachylenia przekątnej prostopadłościanu? do płaszczyzny podstawy ma miarę 60^{\circ}. Wyznacz Pc i długość przekątnej graniastosłupa.

Zadanie 7918 (rozwiązane)

Przekątna sześcianu jest o 2 większa od krawędzi podstawy. Oblicz V i Pc

Zadanie 7914 (rozwiązane)

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 15cm.
Oblicz objętość graniastosłupa, jeżeli jego wysokość ma długość 12cm

Zadanie 7910 (rozwiązane)

oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa którego podstawą jest romb o przekątnych długości 12 cm i 16 cm którego przekątna ściany bocznej tworzy z krawędzią podstawy kąt o mierze 45^{\circ}

Zadanie 7890

Proszę o rozwiązanie zadania z symetrii.
Dany jest trójkąt ostrokątny ABC. W symetrii względem punktów ABC powstał trójkąt A`B`C`, tak że obrazem punktu B jest B` w symetrii względem punktu C, obrazem punktu A jest A` w symetrii względem punktu B i obrazem punktu C jest C` względem punktu A. Ile razy pole trójkąta A`B`C` jest większe od pola trójkąta ABC?

Zadanie 7858 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie krawędzie mają taką sama długość. Oblicz cosinus kąta:

a ) nachylenia krawędzi bocznej do

podstawy

b) nachylenia ściany bocznej do podstawy

Zadanie 7855 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy 2cm pole podstawy jest dwa razy mniejsze od pola powierzchni bocznej. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Bardzo bym prosiła o rysunek :)
odpowiedź musi być : 6√3

Zadanie 7854 (rozwiązane)

ściany boczne ostrosłupa prawidłowego trójkątnego sa trójkątami prostokątnymi o przyprostokątnych długości 2 cm . Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

Zadanie 7846 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym kat miedzy wysokością ostrosłupa a jego ścianą boczną ma miarę 30o . Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, jeśli jego krawędź podstawy ma długość 4cm.

Zadanie 7845 (rozwiązane)

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4√3cm , a kąt między wysokością ściany bocznej a podstawą ma miarę 30 stopni .Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego ostrosłupa .
Proszę o rysunek i rozwiązanie, będę bardzo wdzięczna ! :)

Zadanie 7840 (rozwiązane)


Z kartonu trzeba wykonać model walca o wysokości 2dm Na powierzchnię boczną przygotowano arkusz kartonu o wymiarach 20cm i 62,8 cm. Jaka będzie objętość tego walca?
Przyjmij że pi =3,14

Proszę o pomoc w rozwiązaniu
Elit Witam na forum
Witam na forum Posty: 1Dołączenie: 14 min. temuPłeć: OnOtrzymane podziękowania: 0

Zadanie 7809 (rozwiązane)

PROSZĘ O POMOC!!

Zad.1
Dlugosc krawedzi podstawy graniastoslupa prawidlowego szescikatnego wynosi a=6cm. Jego sciany boczne sa kwadratami. Wyznacz dlugosci przekatnych tego graniastoslupa.

Zadanie 7808 (rozwiązane)

PROSZĘ O POMOC!!

Zad.1
W ostroslupie prawidlowym czworokatnym krawedz podstawy ma dlugosc 4cm. Krawedz boczna tworzy z plaszczyzna podstawy kat alfa 30stopni. Oblicz objetosc i pole powierzchni calkowitej tego ostroslupa.

2 4 5 6 7 8 9 ... 34 35