Wybierz dział:

Zadanie 6995 (rozwiązane)

Suma długości 3 kravvedźi prostopadlościanu vvychodźacych ź jednego vvierźcholka róvvna sie 9cm.Długość jednej ź tych kravvedźi jest 2 raźy vvieksźa od drugiej . VVyxnacź długości kravvedźi prostopadloscianu i oblicź jego pole povvierźchni całkovvitej ,vviedźac źe jego ojetość vvynosi 24 cm sźescienne

Zadanie 6994 (rozwiązane)

Oblicź objetość ostroslupa pravvidlovvego trójkatnego mając promień koła opisanego na podstavvie ostrosłupa R=2piervviastki ź 2. i miare kata ściany bocźnej prźy podstavvie ostroslupa 45stopni

Zadanie 6993 (rozwiązane)

Śvviecźke o średnicy 6 cm i vvysokosci 20 cm stopiono pocźym ź otrźymanego vvosku vvykonano 2 novve śvviecźki róvvnej vvysokosci i średnicy podstavvy 4 cm. Oblicź vvysokos novvych svviecźek.

Zadanie 6992

Proszę o pomoc w rozwiązywaniu zadań z Geometrii Analitycznej ..

Zadanie 6990

Zbadaj kształt i położenie krzywej o równaniu :
x x^{2} + 2xy - 4y y^{2} -6x + 8y + 24 = 0

czyli x(do kwadratu) + 2xy - 4y (do kwadratu) - 6x + 8y + 24 = 0

Zadanie 6987

Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest wycinkiem koła o promieniu długości 10 cm. Jaki powinien być kąt tego wycinka, aby pole podstawy stożka było równe 36 \pi cm^{2} ?

Zadanie 6973

narysuj funkcję f(x)= 2/x-3 , wyznacz dziedzine , zbior wartosci , rownania symptot , miejsca zerowe . wyznacz rownanie f(x) = 2

Zadanie 6972

Dwa samochody wyruszyły jedno naprzeciw siebie z miasta A i B oddalonych o 350 km . Pierwszy sam jechal z szybościa o 30 km /h wieksza niz drugi. Samochody minęły się , gdy pierwszy pokonał 3/5 trasy między miastami. oblicz srednie szybkości obu samochodow

Zadanie 6971

oblicz długości boków trójkąta prostokątnego o przyprostokątnej 5 cm znajdującej się przy kącie /alpha oraz cos /alpha = 2/5

$

Zadanie 6970 (rozwiązane)

przekątna prostokąta o długości 12 przecinająca się pod kątem 60 stopni , wyznacz długości boków

Zadanie 6969 (rozwiązane)

Metalową kulę o promieniu R=5cm przetopiono w całości na kuleczki o promieniu r=0.25cm. Ile uzyskano w ten sposób małych kuleczek?

Zadanie 6956

Punkty A = (-2,-3) i C=(4,2) są przeciwległymi wierzchołkami trapezu. Znajdź te punkty w układzie współrzędnych i wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków, wiedząc, że oś y jest osią symetrii tego trapezu.

Zadanie 6946

krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość pierwiastek z 8, a krawędź podstawy ma długość 8 cm. oblicz
a) cosinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy
b)sinus kąta między przekątną jednej ściany bocznej , a krawędzią podstawy zawartą w sąsiedniej ścianie bocznej, wychodzącymi z tego samego wierzchołka
c)miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej

Zadanie 6945

11. Oblicz objętość prostopadłościennego kartonu o wymiarach Do kartonu zapakowano prostopadłościenne pudełka o wymiarach Ile takich pudełek maksymalnie zmieści się w kartonie?

Zadanie 6944

10. Bloczek do budowy fundamentów ma kształt prostopadłościanu o powierzchni 16,84 dm2. Oblicz wymiary bloczka, wiedząc, że jego wymiary są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego o różnicy 0,5.

Zadanie 6936

1.W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędz podstawy wynosi 8cm a krawędz sciany bocznej 12cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.
2.Oblicz pole i objętość stożka o promieniu podstawy 6cm i wysokości 8 cm.
3.Oblicz pole kuli o objętości równej 288 pi cm sześciennych.
4.Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o roznych znakach: a)parzystych,b)podzielnych przez 5
5.Na ile różnych sposobów można ustawić w szeregu czterech chłopców i trzy dziewczynki tak aby: a)najpierw stały dziewczynki a następnie chłopcy, b) pierwszy i drugi stał chłopiec, c)zdanych dwóch chłopców nie stało obok siebie?
6.rzucamy dwa razy symetryczna kostka do gry.Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania: a)sześciu oczek w drugim rzucie, b)sześciu oczek w co najmniej jednym rzucie, c)różnych liczb oczek na obu korkach.
7.Z tali 52 kart losujemy trzy karty.Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania: a)dwóch kierów,b)dwoch kroli,c)co najwyżej dwoch kierów,d)co najmniej jednego asa,e)asa pik i króla kier

Zadanie 6935

Znaleźć odległość prostych skośnych :
L1 : \frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{-1}=\frac{z}{3} oraz L2 : 2+t, y=1+2t, z=3-2t,

Zadanie 6918

Zad. 1.
Przekątna prostopadłościanu prawidłowego czworokątnego ma długość 7 √2 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60º. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. Wykonaj rysunek.
Zad. 2. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy równej √5 i wysokości 3. Wykonaj rysunek.
Zad.3.
Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym krawędź podstawy ma długość 2 dm, krawędź boczna 4 dm. Wykonaj rysunek.
Zad 4.
Dany jest ciąg arytmetyczny wyrażony wzorem
an (n na górze) = 5n (n na dole ) +2
n+3
Zbadaj monotoniczność tego ciągu. Wypowiedź uzasadnij.
Zad. 5.
Sprawdź, czy podany ciąg jest ciągiem geometrycznym. Uzasadnij odpowiedź.
4/-27 , 2/9, 1/-3, 1/2

Zadanie 6917 (rozwiązane)

Dwoma przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD są punkty A=(5,3) i C=(-2,5).Oblicz pole kwadratu.

Zadanie 6916 (rozwiązane)

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ma długość √3*5.Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 6915 (rozwiązane)

Odcinek łączący środki ramion trapezu ma długości 25cm a pole trapezu jest równe 21.Oblicz wysokość trapezu.
Dziękuję bardzo za pomoc

Zadanie 6908 (rozwiązane)

Oblicz pole i objętośc szcześcianu o przekatnej długości6cm.

Zadanie 6901

Bok podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego ma długość 10, kąt miedzy ścianami bocznymi ma miarę \frac{2}{3}\pi. Oblicz pole boczne tego ostrosłupa.

Zadanie 6900 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, jeśli krawędź boczna o długości 5 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \frac{1}{3}\pi.

Zadanie 6899

Stożek i ostrosłup prawidłowy czworokątny maja wspólny wierzchołek ,a podstawa stożka jest kołem wpisanym w podstawę ostrosłupa;
a)oblicz objętość ostrosłupa wiedząc, że objętość stożka jest równa V,
b)oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa wiedząc, że pole powierzchni całkowitej stożka jest równe s.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 34 35