Wybierz dział:

Zadanie 7587 (rozwiązane)

Krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 6 cm, a kąt nachylenia jego dłuższej przekątnej do podstawy ma miarę 45∘. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa.

Zadanie 7547 (rozwiązane)


1.Oblicz objętość i powierzchnięcałkowitą sześcianu o przekątnej podstawy długości 8cm.
2.W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym przekątna ściany bocznej o długości 14cm jest nachylona do krawędzi podstawy po kątem 60 stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej.
3.oblicz pole powierzcni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, którego przekatna ma długosć 14 pierwiastków z 2 oraz kąt nachylenia tej przekątnej do płaszczyzny podstawy ma miarę60 stopni.
4.oblicz długość krawędzi sześcianu o objętości 64cm sześcienne. Jaką dlugość ma jego przekątna?

9.Podstawą graniastoslupa prostego jesy trójkąt róownoboczny o boku 5cm. Przekątna ściany bocznej jest nachylona do płaszczyzny podstawy po katem 45 stopni. Obliocz objętosc i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.
10.Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny, w którym przeciwprostokatna ma długość 8cm, a jeden z kątów ma 30 stopni. Powierzchnia boczna tego graniastosłupa po rozwinięciu na płaszczyznę jest kwadratem. Oblicz pole powierzchni calkowitej i objętość tego graniastosłupa.
11.Podstawą graniastosłupa jest rownoległobok o bokach dlugości 12cm i 8 czm i kącie ostrym 30 stopni. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa wynosi 288cm kwadratowych. Oblicz jego objętość.
12. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy długości 6cm tworzy z przekatną graniastosłupa kąt 30 stopni. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
BŁAGAM POMOCY MAM DYSKALKULJE I NIE OGARNIAM TEGO

Zadanie 7546 (rozwiązane)

Znajdź miary katów trójkąta równoramiennego o podstawie 3 cm i wysokości 5 cm.

Zadanie 7545 (rozwiązane)

Narysuj kąt, którego tangens jest równy 3

Zadanie 7544 (rozwiązane)

Narysuj wszystkie kąty w okręgu i nazwij je (dodatkowo zaznacz który z tych kątów jest większy i o ile)

Zadanie 7537 (rozwiązane)

Pilne! bardzo prosze o pomoc!
zad
Wysokosc ostroslupa prawidlowego szesciokatnego jest rowna 12 cm a obwod jego podstawy wynosi 36cm.Oblicz objetosc tego ostroslupa

Zadanie 7536 (rozwiązane)

bardzo Pilne !
Prosze o pomoc!!
zad 1
Wysokosc ostroslupa prawidlowego szesciokatnego jest rowna 12 cm a obwod jego podstawy wynosi 36cm.Oblicz objetosc tego ostroslupa
zad 2
Oblicz pole powierzchni calkowitej ostroslupa prawidlowego czworokatnego jezeli pole powierzchni bocznej wynosi 64 cm kwadratowe a kat miedzy wysokoscia a sciana boczna wynosi 45 stopni.

Zadanie 7530 (rozwiązane)

Na rysunkach przedstawiono graniastosłupy prawidłowe i ostrosłupy
prawidłowe. Oblicz długości odcinków oznaczonych literami.

rysunki z załączniku

Zadanie 7527 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego:
a) trójkątnego o wysokości 6 i krawędzi podstawy 4,
b) czworokątnego którego krawędź boczna jest nachylona do wysokości
ostrosłupa pod kątem 60 stopni, a krawędź podstawy ma długość 12,

Zadanie 7526 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego , którego
krawędź podstawy ma długość a, a krawędź boczna b..

Zadanie 7525 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 6.
Krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 45o. Oblicz
pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.

Zadanie 7524 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego:
a) trójkątnego o wysokości 10 i krawędzi podstawy 6,
b) czworokątnego którego krawędź boczna jest nachylona do wysokości
ostrosłupa pod kątem 30^{circ}, a krawędź podstawy ma długość 20,
c) sześciokątnego, w którym krawędź boczna długości 6 jest nachylona do
płaszczyzny podstawy pod kątem 45^{circ}

Zadanie 7523 (rozwiązane)

Narysowane graniastosłupy i ostrosłupy są prawidłowe. Oblicz miary
zaznaczonych kątów.


(rysunki w załączniku) bardzo proszę o pomoc

Zadanie 7522 (rozwiązane)

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej sześcianu, którego przekątna
ma długość 4 \sqrt{3} .

Zadanie 7503 (rozwiązane)

Wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego maja długość 12cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej. Wyznacz sinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy tego ostrosłupa.

Zadanie 7500 (rozwiązane)

3. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym o krawędzi podstawy 12 cm, kąt między wysokościami przeciwległych ścian bocznych jest prosty. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
4. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej stożka, którego tworząca o długości 4 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem .

Zadanie 7499 (rozwiązane)

1. Ciąg (9, 18, x) jest geometryczny, a ciąg (x, 30, y) jest arytmetyczny.
Oblicz średnią arytmetyczną oraz medianę liczb: 10, x, y, 12, 12, 18, 30.

2. Objętość stożka wynosi 6. Promień podstawy stożka jest równy promieniowi kuli i 3 razy mniejszy od wysokości stożka. Oblicz objętość kuli.

6. Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia w obu rzutach liczby oczek podzielnej przez 3.

Zadanie 7496

wysokość graniastosłupa prostego trujkątnego ma długość 1 , dwie przekątne ścian bocznych poprowadzone z tego samego wierzchołka mają długość \sqrt{3} i są do siebie prostopadłe.
Pod jakimi kątami nachylone są do siebie ściany boczne tego graniastosłupa?

Zadanie 7495

wysokość graniastosłupa prostego ma długość \sqrt{15} a jego podstawą jest trapez równoramienny o bokach długości 3, \sqrt{2} , 1, \sqrt{2} .
a) znajdź miarę kątów między sąsiednimi ścianami bocznymi.
b) pod jakimi kątami przekątna graniastosłupa jest nachylona do podstawy... zadanie potrzebne mi jest na 25,03,14r

Zadanie 7492 (rozwiązane)

na okregu o promieniu 3 opisano tójkąt równoramienny o kącie przy wierzchołku 120 stopni oblicz dlugośc boków tego trójkąta

Zadanie 7473 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego , którego podstawa ma długość 12cm, a krawędź boczna ma długość 16cm

Zadanie 7470

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prawidłowy. Uzupełnij tabelkę.

Zadanie 7449 (rozwiązane)

tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30stopni a pole podstawy stozka ma 64\Pi .oblicz objetość i polepowierzchni bocznej stożka.

Zadanie 7448 (rozwiązane)

tworząca stożka ma12 a kąt rozwarcia stożka ma 90 stopni.oblicz objetosc i pole powierzchni calkowitej stożka.

Zadanie 7447 (rozwiązane)

obwod podstawy walca ma 24\Pi a przekątna przekroju osiowego tworzy z wysokością walca kąt 45stopni.oblicz objętość i pole powierzchni bocznej walca.
1 2 4 6 7 8 9 ... 34 35