Wybierz dział:

Zadanie 259 (rozwiązane)

Przez punkt A przeprowadzono styczną do okręgu o promieniu 5 cm. Odległość punktu A od środka okręgu wynosi 10 cm. Oblicz odległość punktu a od punktu styczności.

Zadanie 258 (rozwiązane)

Podaj promień i współrzędne środka okręgu o podanym równaniu:

a) x^2 + y^2 - 4 = 0

Zadanie 257 (rozwiązane)

y=-x^2-2x+15

Zadanie 256 (rozwiązane)

Wykaż, że suma pierwiastków wielomianu W(x)=x^{3}-$x^{2}-4x+4 jest równa 1

Zadanie 255 (rozwiązane)

wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n większej od 2, liczba n^{3}-n dzieli się przez 6

Zadanie 253 (rozwiązane)

Twierdzenie Pitagorasa
x-3(x+7)=12-x

2(x+7)+1=4x-1/2 (jedna druga )

x+1(x+2)^ -x^ ( ^ ten znaczek oznacza do potęgi 2 )

3(1-x)-5=8-2(x-1)

2x(x-4) (x+4)=(x-1)^ ( ^ ten znaczek oznacza do potęgi 2 )

0=4(10-5x)-3(-3x-5)


_8x__ +35=59
3

_x+2__ + _3-x_ = _x_
4 3 3
(x-1)-4=(x-2)(x+2)=x
PROSZĘ O ROZWIĄZANIE Z GÓRY DZIĘKUJE :)

Zadanie 252 (rozwiązane)

Mama kupiła 2,5 kg bananów i 2 kg. jabłek.cena 1 kg bananów wynosi3,89 zł. a 1 kg jabłek kosztuje 2,75 zł. Mama dała kasjerce banknot 20 zł.Ile otrzymała reszty?

Zadanie 249 (rozwiązane)

liczba przeciwna do liczby (5-3)(4-1) to:

Zadanie 248 (rozwiązane)

Rozłóż na czynniki, możliwie najniższego stopnia. wielomian:

10x^3+2x^2-5x-1

Zadanie 247 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt prostokątny w którym boki są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego . Wiedząc że jego pole wynosi 2400 cm^2 wyznaczyć te boki.

Zadanie 245 (rozwiązane)

a)
\sqrt(200)+\sqrt(20)-\sqrt(32)-\sqrt(500)=
b)
(\sqrt(45)+\sqrt(5)+3\sqrt(20)^{2}=
<br>c)
<br>{3}^\sqrt{3}-2^{3}\sqrt{24}+3^{3}\sqrt{81}=
d)
^{3}\sqrt{2}*(^{3}\sqrt{4}-^{3}\sqrt{108}+2^{3}\sqrt{32})=
e)
-2\sqrt{150}-2\sqrt{27}-3\sqrt{96}-4\sqrt{75}=
<br>f)
<br>\frac{15\sqrt{15}}{2\sqrt{48}-\sqrt{75}=

Zadanie 244 (rozwiązane)

pierwiastkami wielomianu W(x)=(x^+16)(x-25) są liczby: A.5 i -5 B.-4,4 i25 C.25 D.16 i25

Zadanie 243 (rozwiązane)

Kasia i Tomek wybrali się do kina. Razem z nimi poszły jeszcze 4 inne osoby. Na ile sposobów mogą usiąść w kinie na 6 miejscach,jeśli pomiędzy Kasią,a Tomkiem zawsze będzie 1 osoba?

Zadanie 242 (rozwiązane)

Wykres funkcji f(x), gdzie x nalezy do <1/2 , 4 > przesunięto równolegle o wektor u=[2,3] i otrzymano wykres funkcji g. Następnie wykres funkcji g przekształcono przez symetrię względem OX i otrzymano wykres funkcji h.

a) napisz wzór funkcji h
c)podaj dziedzinę

bardzo bardzo ważne!! Proszę o szybkie rozwiązanie .

Zadanie 241 (rozwiązane)

Ze zbioru cyfr {1,2,3,4,5,6,7} losujemy kolejno bez zwracania dwie cyfry i zapisujemy je w kolejności losowań otrzymując liczbę dwucyfrową. Ile spośród tych liczb jest parzystych?

Zadanie 240 (rozwiązane)

frac{sin"{2}\alpha{1cos\alpha=1+cos\alpha$

Wykaż równość.

Zadanie 239 (rozwiązane)

3 Na ile sposobów można umieścić 7 kul w 7 szufladach tak aby każda szuflada była zajęta (kule i szuflady rozróżniamy)

Na ile sposobów można rozmieścić 7 kul w 8 szufladach tak aby 1 szuflada była pusta (kule i szuflady rozróżniamy)

Zadanie 238 (rozwiązane)

Na ile różnych sposobów może usiąść 8 osób przy okrągłym stole,jeżeli :

a) uwzględniamy miejsca zajmowane przy stole (krzesła są ponumerowane)

b) uwzględniamy tylko rozmieszczenie osób tylko względem siebie

Zadanie 237 (rozwiązane)

Ustal, ile różnych liczb czterocyfrowych można utworzyć, mając do dyspozycji cztery tabliczki, na których zapisane są cyfry 2, 2, 2, 3.

Zadanie 236 (rozwiązane)

Mamy 24 karty. Losujemy jedną z nich (od 9 do ASa). Niech zmienna X oznacza liczbę punktów uzyskaną zgodnie z punktacją brydża (AS-4 pkt, Król-3 pkt, Dama- 2 pkt, Walet- 1pkt). Wyznacz i narysuj dystrybuantę.

Zadanie 235 (rozwiązane)

Prawdopodobieństwo zdania kolokwium w I terminie wynosi 0,7. Oblicz prawdopodobieństwo, że w grupie 25 osób zdadzą przynajmniej 22 osoby.

Zadanie 234 (rozwiązane)

W koszyku jest 16 jabłek i 20 gruszek.Zatem jabłek jest mniej niż gruszek o:
20%
80%
25%
30%
?

Zadanie 233 (rozwiązane)

Uzasadnij, że liczba 3^{n}+3^{n+1}+3^{n+2} jest podzielna przez 13

Zadanie 232 (rozwiązane)

Trójkąty prostokątne KLM I PRS są podobne. Przyprostokątne trójkąta KLM mają długości 5 cm i 12 cm. Oblicz długości boków trójkąta PRS, wiedząc, że długość obwodu trójkąta PRS jest równa 0,6 dm.

Dziękuję.. ;))

Zadanie 231 (rozwiązane)

Oblicz:
\sqrt(32)+\sqrt(50)-\sqrt(72)=
1 2 ... 285 286 287 289 291 292 293 ... 296 297