Wybierz dział:

Zadanie 203 (rozwiązane)

Znajdź równanie prostej równoległej do prostej y=3x-5 przechodzącej przez punkt
a) A=(-1,2)
b) B=(-3,0)

Zadanie 202 (rozwiązane)

Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkty
1.) A=(-3,4) B=(2,-2)
2.) C=(4,-2) D=(-2,-4)

Zadanie 201 (rozwiązane)

Narysuj wykres funkcji liniowych i podaj współrzędne punktów przecięcia z osiami. Określ monotoniczność.
y= - x+3 y= 1/2x-1/4 y= -3x-6

Zadanie 199 (rozwiązane)

Wskaż zbiór rozwiązań nierówności |x-1| ≤ - 8

Zadanie 198 (rozwiązane)

Określ dziedzinę funkcji danej wzorem:
a) x → \frac{1}{x-1}
b) f(x) = \sqrt{x-4}

Zadanie 197 (rozwiązane)

Przedstaw wyrażenie postaci:

Zadanie 196 (rozwiązane)

Ile osi symetrii ma figura w załączniku.Kwadrat koło i kwadrat bierz pod uwagę jako jedną figurę.

Zadanie 194 (rozwiązane)

Zad4. Boki równolegloboku maja długość 12cm,9cm a jedna z wysokości ma długość 4cm. Oblicz długość 2wysokości równolegloboku. Rozważ dwa przypadki

Zadanie 193 (rozwiązane)

Zad3. Pole trapezu jest równe 21cm kwadratowych,a wysokość ma długość 7cm. Oblicz długość podstaw trapezu jesli jedna z nich jest o 3cm dłuższa od drugiej

Zadanie 192 (rozwiązane)

Zad2. Oblicz pole trapezu mając dane długości podstaw a,b i długość ramion c,d.
A:28 B:7 C:17 D:10

Zadanie 191 (rozwiązane)

Zad1. Oblicz pole prostokąta ktorego długość ma10cm,przecinają sie pod kątem 30stopni.

Zadanie 190 (rozwiązane)

x2+5x+6=
x2+5x+4=
x2-6x+4=20
x2+2x=3
x2+3x-4=0
x2-9x-22=0

Zadanie 189 (rozwiązane)

(2b-4)2

Zadanie 176 (rozwiązane)

Znajdz wzór funkcji liniowej ktorej wykres przechodzi przez punkty A=(1,3) B=(-1,1)

Zadanie 175 (rozwiązane)

punkty A=(-1,3) i C (7,9 ) sa przeciw ległymi wierzcholkami prostopadlych ABCD. Promien tego okregu jest rowny

Zadanie 174 (rozwiązane)

zad wykaż że dla dowolnych a b c należących do R zachodzą nierówności:

b) (a_>0 i b_>0) to: a+b/2 _> \sqrt{ab}

c) a < a + b/2 < b

Zadanie 173 (rozwiązane)

Oblicz wyraz a10, i a20 w ciągu geometrycznym rosnącym gdy a2 wynosi \frac{1}{16} , a6 16 .

Zadanie 172

obliczwartość log.
0,125+log\sqrt{2} gdzie a jest rozwiązaniem danego równania

Zadanie 171 (rozwiązane)

Sporządź wykresy funkcji: f(x) = ½ x + 3, xE <-10,6) . Na podstawie sporządzonego wykresu podaj:
a) dziedzinę i zbiór wartości,
b) miejsce zerowe,
c) przedziały monotoniczności,
d) wartość największą i najmniejszą (o ile istnieją),
e) przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne.

E- należy

Zadanie 170 (rozwiązane)

a)rozwiąż równanie
(x-1)^{2}-(x+4)^{2}+2x+31=0
b)oblicz wartość wyrarzenia log
0,125+log\sqrt{2} gdzie a jest rozwiązaniem danego równania

Zadanie 169 (rozwiązane)

Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających podany warunek
a) X<-2 c) X=<200 e)x>=-3,5
b) X>=10 d) X<-1 \frac{1}{4} f)x>\frac{7}{3}

Zadanie 168 (rozwiązane)

Wyznacz promień okręgu opisanego na trójkącie o bokach długości: 8, 12, 16.

Zadanie 167 (rozwiązane)

W okrąg o promieniu 4 wpisano trójkąt w taki sposób, że środek okręgu leży na jednym boku trójkąta. Następnie w trójkąt wpisano okrąg o promieniu 0,5. Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 166 (rozwiązane)

Punkty L, A, S podzieliły okrąg o środku w punkcie O na łuki, których stosunek długości wynosi 2 : 3 : 4. Wyznacz miary kątów wpisanych opartych na wyznaczonych łukach.

Zadanie 165 (rozwiązane)

Suma miar trzech kątów wpisanych i kąta środkowego opartych na tym samym łuku wynosi 120^{\circ}. Jaką miarę ma kąt środkowy? A gdyby kątów wpisanych opartych na tym samym łuku było aż trzynaście, to jaką miarę miałby wtedy kąt środkowy?