Drukuj

Różne zadania w układzie współrzędnych

 

Obliczy pole trapezu przedstawionego  na powyższym rysunku.

Aby obliczyć pole powyższego trapezu musimy znać długości jego podstaw (długości odcinków AB i CD ) oraz wysokość trapezu czyli odległość między podstawami.

Odczytajmy najpierw współrzędne punktów będących wierzchołkami trapezu:

A=(-1,-1)

B=(4,-1)

C=(6,3)

D=(-3,3)

 Długość odcinka AB to odległość  punktów A i B od siebie, czyli:

|AB|=\sqrt{(-1-4)^2+(-1-(-1))^2}=\sqrt{5^2}=5

UWAGA!

Bez obliczania w tym przypadku można odczytać z układu współrzędnych długość odcinka AB jako wartość bezwzględna różnicy pierwszych współrzędnych tych punktów. Drugie współrzędne obu punktów są takie same!

|AB|=|-1-4|=|-5|=5

  Długość odcinka CD to odległość  punktów C i D od siebie, czyli:

|AB|=\sqrt{(6-(-3))^2+(3-3)^2}=\sqrt{9^2}=9

 

 Odcinek AB leży  na prostej y=-1

Odcinek CD leży  na prostej y=3

Odległość tych prosty od siebie to:

h=|-1-3|=|4|=4

Obliczamy pole trapezu:

P=\cfrac{(|AB|+|CD|)* h}{2}=\cfrac{(5+9)* 4}{2}=28


Zadanie 1

Punkty A= (0,3) i B=(3,0) są wierzchołkami prostokąta ABCD. Punkt S= \left(\cfrac{1}{2},\cfrac{1}{2}\right) jest punktem przecięcia się przekątnych tego prostokąta. Znajdź współrzędne pozostałych wierzchołków.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2


Długości przekątnych równoległoboku ABCD to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Punkty  A=(1,2) oraz   C=(-2,3) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD. Środek okręgu opisanego na tym prostokącie znajduje się w punkcie:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4

Punkty A=(3,5) i C=(9,0) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta. Współrzędne punktu przecięcia przekątnych tego prostokąta to:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5

Punkty A=(2,6),\ B=(-2,-4),\ C=(-5,y_C) leżą na okręgu O. Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Punkt C leży w drugiej ćwiartce układu współrzędnych. Wyznacz równanie okręgu O oraz oblicz obwód trójkąta ABC (wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 6

W okrąg o równaniu (x-2)^2+(y+3)^2=9 wpisano trójkąt równoboczny. Oblicz jego pole.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 7

Ile wynosi pole figury ograniczonej przez osie układu współrzędnych i prostą y=-x+2?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 8

Na okręgu o równaniu (x-5)^2+(y+2)^2=25 opisano trapez. Wysokość tego trapezu wynosi:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 9

Punkt K = (2, 2) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM, w którym |KM| = |LM|. Odcinek MN jest wysokością trójkąta i N = (4, 3). Zatem

Rozwiązanie video

Zadanie 10
Premium

Oblicz pole i obwód figury ograniczonej prostymi:

y=-2

y=3

y=5x+8

y=-\cfrac{5}{2}x+8

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 11
Premium

Oblicz pole trójkąta równobocznego, wpisanego w okrąg o równaniu x^2+y^2-4x+6y+9=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 12
Premium

Oblicz pole trójkąta równobocznego opisanego na okręgu o równaniu x^2+y^2-12x+4y+31 =0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 13
Premium

Punkty A=(\sqrt{3},3),\ B=(6\sqrt{3},3) oraz C są wierzchołkami trójkąta. Wierzchołki A i C leżą na prostej k, która jest nachylona do osi OX pod kątem 30^{\circ}. Z wierzchołka C poprowadzono wysokość, która przecina bok AB w punkcie D. Długość odcinka CD wynosi 2.

a) Wyznacz równanie prostej k

b) Oblicz współrzędne wierzchołka C

c) Oblicz pole trójkąta DBC

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 14
Premium

Punkt A=(-1,3) jest wierzchołkiem równoległoboku ABCD. Proste k: x+y+1=0 i l: -2x+y+1 =0 zawierają dwa boki tego równoległoboku, a ich przecięcie wyznacza wierzchołek C. Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków równoległoboku ABCD. Wykonaj rysunek pomocniczy do zadania.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 15
Premium

Uzasadnij, że czworokąt przedstawiony na rysunku jest trapezem prostokątnym, a następnie oblicz jego pole.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 16
Premium

Dane są punkty A =(1,2) i B =(3,1). Znajdź taki punkt C o współrzędnych całkowitych,  leżący na prostej y=3, aby odcinek AB był przyprostokątną trójkąta ABC, a następnie oblicz pole tego trójkąta.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 17
Premium

Punkty A =(3,5) i B =(5,3) są wierzchołkami równoległoboku ABCD. Punkt E = (1,1) jest środkiem boku CD. Znajdź pozostałe wierzchołki tego równoległoboku i uzasadnij, że jest on prostokątem, a następnie oblicz jego pole.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 18
Premium

Punkty A=(2,0) i B=(0,2) są wierzchołkami prostokąta ABCD. Na tym prostokącie opisany jest okrąg o równaniu \left(x-\cfrac{5}{2}\right)^2+\left(y-\cfrac{5}{2}\right)^2=\cfrac{13}{2}. Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków prostokąta ABCD.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 19
Premium

Punkty A = (\sqrt{3},3) i C = (3\sqrt{3},5) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC  (|AC|=|BC|). Bok AB tego trójkąta jest równoległy do osi OX. Oblicz miary kątów tego trójkąta oraz jego pole.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 20
Premium

Punkty A=(\sqrt{3}, 8) i D=(2\sqrt{3}, 11) są wierzchołkami równoległoboku ABCD.  AB || CD i są równoległe do osi OX. Punkt S=(\cfrac{7\sqrt{3}}{2}, \cfrac{19}{2}) jest punktem przecięcia przekątnych tego równoległoboku. Oblicz:

a) miary kątów równoległoboku ABCD

b) współrzędne wierzchołków B i C

c) pole równoległoboku ABCD

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 21
Premium

Punkty A=(\sqrt{3},6) i C=(2\sqrt{3},9) są wierzchołkami trójkąta ABC. Bok AB tego trójkąta jest równoległy do osi OX. Z wierzchołka A opuszczona jest wysokość na bok BC i przecina ona ten bok w punkcie D. Oblicz długość odcinka AD jeżeli wiadomo, że odcinek ten znajduje się na prostej o równaniu y=\cfrac{\sqrt{3}}{3}x +5.

Wskazówka: Skorzystać z interpretacji współczynnika kierunkowego prostej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 22
Premium

Oblicz pole zacieniowanej figury.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 23
Premium

Jeżeli punkty A=(x_A,y_A), B=(x_B,y_B) oraz C=(x_C,y_C) są wierzchołkami trójkąta, to pole tego trójkąta możemy obliczyć ze wzoru:

P_{ABC}=\cfrac{1}{2} | (x_B-x_A)(y_C-y_A)-(y_B-y_A)(x_C-x_A) |.

W oparciu o ten wzór, rozwiąż poniższe zadanie.

Dane są dwa punkty A=(2,3) i B=(4,7). Są one wierzchołkami trójkąta ABC.  O wierzchołku C wiadomo, że znajduje się na okręgu o równaniu x^2+y^2=9.

a) Znajdź wzór funkcji f, za pomocą której możemy obliczyć pole trójkąta ABC, gdy znamy pierwszą współrzędną wierzchołka C.

b) Oblicz współrzędne wierzchołka C, jeżeli wiadomo, że są to całkowite liczby nieujemne, a pole trójkąta ABC wynosi 4 .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 24
Premium

k jest pewną liczbą całkowitą. Punkty A=(k,k) i B=(k+2,k+2)  są wierzchołkami pewnego trapezu równoramiennego (gdzie AD \parallel BC). Prosta o równaniu x=k+3 jest osią symetrii tego trapezu.

a) Znajdź współrzędne pozostałych wierzchołków.

b) Oblicz miarę kąta przy podstawie.

c) Oblicz pole trapezu.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 25
Premium

 

a) Opisz za pomocą układu nierówności czworokąt opisany na rysunku.

b) Sprawdź czy w ten czworokąt można wpisać okrąg.

c) Oblicz pole czworokąta ABCD.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 26
Premium

Trójkąt ABC jest opisany za pomocą układu nierówności:

\left\{\begin{matrix}<br>y>|x+5|\\y<\cfrac{1}{5}x+\cfrac{17}{5}<br>\end{matrix}\right.

a) Znajdź współrzędne wierzchołków trójkąta ABC.

b) Znajdź równanie okręgu opisanego na trójkącie ABC.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 27
Premium

PunktyA=(6,4) i B=(2,1) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Wysokość tego trójkąta wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 28
Premium

Punkty A=(9,-2) C=(1,2) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD. Promień okręgu opisanego na tym prostokącie wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz