1. Wektor jednostkowy
 2. Długość wektora
 3. Dodawanie wektorów
 4. Odejmowanie wektorów
 5. Mnożenie wektora przez liczbę
 6. Iloczyn skalarny
Drukuj

Co to jest wektor?

Wektor swobodny

Graficznie wektor przedstawiany jest jako strzałka.

Wektory oznaczamy najczęściej małymi literami \vec{u},\vec{v},\vec{w}, ... lub za pomocą punktu początkowego i końcowego wektora \overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD},....

Aby jednoznacznie opisać wektor, należy podać jego:

 • kierunek - wyznacza go prosta, na której znajduje się wektor,
 • zwrot - wyznacza go grot strzałki,
 • wartość - czyli długość wektora.

wektor

Wektor zaczepiony

Wektorem zaczepionym nazywamy uporządkowaną parę punktów (w geometrii analitycznej).
Na płaszczyźnie wektory mają dwie współrzędne. Dla odróżnienia ich od punktów, współrzędne wektorów zapisujemy w nawiasach kwadratowych. Np.\vec{u}=[3,5] lub \overrightarrow{AB}=[3,5].

Współrzędne wektora

Jeżeli punkt A=(x_A,y_A) jest początkiem wektora i punkt B=(x_B,y_B) jest końcem tego wektora, to współrzędne wektora \overrightarrow{AB} są równe:

\overrightarrow{AB}=[x_B-x_A,y_B-y_A]

Możemy to zapisać inaczej, jako:

\vec{u}=[u_x,u_y],

\begin{matrix}<br> u_x&=&x_B-x_A,\\ u_y&=&y_B-y_A \end{matrix},

gdzie

u_x jest pierwszą współrzędną,

u_y jest drugą współrzędną.

Rysowanie wektorów:

Narysujemy teraz wektor \vec{u}=[2,3].

Zaznaczamy punkt, w którym chcemy zaczepić wektor \vec{u}.

Współrzędne wektora [2,3] wskazują nam gdzie znajduje się koniec wektora.

Pierwsza współrzędna oznacza przesunięcie poziome: np. 1 oznacza przesunięcie o jedną jednostkę w prawo, -2 oznacza przesunięcie o dwie jednostki w lewo.

Druga współrzędna oznacza przesunięcie pionie: np. 3 oznacza przesunięcie o trzy jednostki w górę, -1 oznacza przesunięcie o jedną jednostkę w dół.

Wyznaczając koniec wektora, najpierw przesuwamy się zgodnie z pierwszą współrzędną w prawo lub w lewo, a następnie z tego samego miejsca w górę lub w dół zgodnie z drugą współrzędną. Wówczas wyznaczymy koniec wektora.

Poniżej kilka innych przykładów:

Definicja: Równość wektorów

Dwa wektory są równe, jeżeli mają takie same współrzędne.(Mają taki sam kierunek, zwrot i wartość.)

Definicja: Wektor przeciwny

Dwa wektory są przeciwne, jeżeli ich współrzędne są liczbami przeciwnymi. (Mają taki sam kierunek i wartość ale przeciwne zwroty.)

Wektor \vec{v}=[v_x,v_y] jest wektorem przeciwnym do wektora \vec{u}=[u_x,u_y] wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są warunki:

\begin{matrix}<br> v_x&=&-u_x \\ <br> v_y&=&-u_y <br> \end{matrix}

Przykład 1

Wskaż wektor przeciwny do wektora \vec{u}=[3,-5].

Oznaczmy wektor przeciwny jako \vec{v}=[v_x,v_y]. Zgodnie z definicją muszą być spełnione warunki:

\begin{matrix}<br> v_x&=&-3 \\ <br> v_y&=&-(-5)=5 <br> \end{matrix}

Zatem wektor przeciwny do wektora \vec{u}, to \vec{v}=[-3,5].

Działania na wektorach

Na wektorach można wykonywać podstawowe operacje takie jak:

Dodawanie dwóch wektorów polega na dodanie do siebie odpowiednich współrzędnych i otrzymaniu wektora wynikowego

\vec{u}=[u_x,u_y]

\vec{v}=[v_x,v_y]

\vec{u}+\vec{v}=[u_x,u_y]+[v_x,v_y]=[u_x+v_x,u_y+v_y]

Przy odejmowaniu od siebie dwóch wektorów postępujemy analogicznie i odejmujemy od siebie odpowiednie współrzędne

\vec{u}=[u_x,u_y]

\vec{v}=[v_x,v_y]

\vec{u}-\vec{v}=[u_x,u_y]-[v_x,v_y]=[u_x-v_x,u_y-v_y]

Mnożenie wektora przez liczbę polega na zwykłym przemnożeniu każdej współrzędnej tego wektora przez daną liczbę

\vec{u}=[u_x,u_y]

k \in \mathbb{R}

k* \vec{u}=k * [u_x,u_y]=[k * u_x,k* u_y] 

Definicja: Wektory równoległe

Dane są dwa wektory \vec{u} i \vec{v}. Te wektory są równoległe, jeżeli istnieje pewna liczba k \in \mathbb{R}, taka, że:

\vec{u}=k* \vec{v}

lub

\vec{v}=k* \vec{u}.

 

Dane są wektory: \vec{u}=[3,7], \vec{v}=[-2,3], \vec{w}=[0,-2].

Ćwiczenia są dostępne dla zalogowanych uzytkowników posiadających konto premium

Zadanie 1

Dane są dwa niezerowe wektory \vec{u} i \vec{v} takie, że:

\vec{u}=[3p+1,2],

\vec{v}=[4,-2p].

Wyznacz takie wartości parametru p, aby trójkąt rozpięty na wektorach \vec{u} i \vec{v} był równoramienny.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Znajdź wektor jednostkowy równoległy do wektora \vec{u}=[8,6].

Zobacz rozwiązanie

Przeczytaj także:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz