Wybierz dział:

Zadanie 8278

Trójkąt ABC jest równoramienny ABllED. Stosunek długości boków AE:EC wynosi2:1 . Pole trójkąta EDC jest równe 8√2 . Oblicz pole trapezu ABDE

Zadanie 8253

W trapezie ABCD, AB || DC, poprowadzono przekątne, które przecieły się w punkcie O. Trójkąty DOC i ABO mają pola odpowiednio równe P₁ i P₂. wykaż, że :
a. Pola trójkątów AOD i BCO są równe i wynoszą pierwiastek P₁ * P₂.
b. Jeśli |DC| : |AB| = 2:3 to 9P₁² + 4P₂² = 13 * P₁P₂

Zadanie 8209

Wyznacz x, jeśli przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość xi √3 –1 a przeciwprostokątna √3+1.

Zadanie 8206

Dany jest kwadrat 𝐴𝐵𝐶𝐷. Punkt 𝐸 leży na przekątnej 𝐴𝐶, przy czym 𝐴𝐸 >𝐸𝐶. Na boku 𝐴𝐵 wybrano punkt 𝐹, różny od 𝐵, dla którego 𝐸𝐹 = 𝐷𝐸. Udowodnij, że kąt 𝐷𝐸𝐹 jest prosty.

Zadanie 8202

obwod trojkata prostokatnego jest rowny 360 cm,a promien okregu wpisanego w ten trojat wynosi 16cm.oblicz pole tego trojata.

Zadanie 8173 (rozwiązane)

Oblicz pole równoległoboku, którego boki mają długość 4 i 7,a kąt zawarty między nimi ma miarę 150°.wykonaj odpowiedni rysunek.

Zadanie 8158

Proszę o pomoc

Zadanie 8157

Bardzo proszę o rozwiązanie zadania

Zadanie 8155

Pomocy

Zadanie 8154

trojkat T1 o bokach 5 cm ,5cm i 4 cm jest podobny do trojkata T2.Oblicz dlugosci bokow trojkata T2 jesli:a) jego obwod jest rowny 35 cm b) jego pole jest rowne 4pierwiastki 21 do kwadratu. Pomożecie

Zadanie 8123

Krótsza przekątna trapezu prostokątnego o długości 2√2 dzieli ten trapez na dwa trójkąty prostokątne rownoramienne. Oblicz obwód trapezu

Zadanie 8120

Dany jest trójkąt równoramienny o ramionach AB i BC. Punkt C ma współrzędne (3,10), a wysokość trójkąta poprowadzona z wierzchołka B zawarta jest w prostej o równaniu y=-2x+6. Wyznacz współrzędne punktów A i B, wiedząc, że pole tego trójkąta jest równe 5.

Zadanie 8102

Wysokość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość pierwiastek z 3, a jego objętość wynosi pierwiastek z 3 przez 2. Oblicz
A) długość przekątnej graniastosłupa
B) miarę kąta, który tworzy przekątna graniastosłupa z krawędzią boczna

Zadanie 8074

Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta A'B'C' w skali k. Wyznacz stosunek długości promienia okręgu wpisanego w trójkąt ABC do długości promienia wpisanego w trójkąt A'B'C'

Zadanie 8065

Trójkąt prostokątny ABC o kącie ostrym 60 stopni jest opisany na okręgu o promieniu 5 cm. Oblicz pole trójkąta ABC.
Proszę o pomoc to ważne

Zadanie 8050 (rozwiązane)

Pilne !!!

Oblicz odległość środka odcinka AB od początku układu współrzędnych : A(-7,7) , B(11,1)

Zadanie 8049 (rozwiązane)

Który z trójkątów :ABC czy DEF ma większy obwód?

A(-5,-2) B(8,-2) C(1,5) D(-3,-4) E(9,1) F(9,8)

Zadanie 8043 (rozwiązane)

W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną dzieli ją na odcinki o długościach 3 i 12. Pole trójkąta jest równe:

Zadanie 8042 (rozwiązane)

Pilne !! Oblicz pole trapezu prostokątnego o podstawach długości: a) 9cm i 6cm b) 8cm i 5cm O kącie równym 60°

Zadanie 7970

Witam proszę o pomoc,w załączniku przesyłam zadania. Jest to dla mnie bardzo ważne. Z GÓRY DZIĘKUJE BARDZO ZA POMOC!!

Zadanie 7935 (rozwiązane)

Promień koła opisanego na trójkącie równoramiennym ma długość 8. Kąt między ramionami ma 45 stopni .Oblicz długość podstawy i ramienia trójkąta.

Zadanie 7929 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt równoramienny, w którym długość ramienia ma 25 i długość podstawy 30. Oblicz długość promienia koła opisanego i odległość środka tego koła od podstawy trójkąta.

Zadanie 7899 (rozwiązane)

a) Oblicz pole równoległoboku o bokach 3 i 6 oraz kącie  30 ^{\circ} . b) Przekątne równoległoboku mają 16 i 8 , a kąt zawarty między nimi jest równy  60^{\circ}. Oblicz obwód tego równoległoboku.

Zadanie 7807 (rozwiązane)

PROSZĘ O POMOC!!

Zad.1
W trójkącie ABC są dane: |AB|= 10 cm, |A|=80stopni i |B|=50stopni. Oblicz długość promienia okregu opisanego na tym trókącie.

Zadanie 7722 (rozwiązane)

Co trzeba znać aby wyznaczyć objętość i pole powierzchni bocznej kieliszka w kształcie stożka?
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 18