Wybierz dział:

Zadanie 6168 (rozwiązane)

oblicz pole trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu 18 cm

Zadanie 6167 (rozwiązane)

jaką długość ma promień okręgu wpisanego w romb przekątnych długości 10 i 12?

Zadanie 6158 (rozwiązane)

Jesli bok w naturze ma 100 m. a w miniaturze ma 1.5 m to jak obliczyc skale?? Ile bedzie wynosila??


Dziekuje

Zadanie 6152 (rozwiązane)

Dane są dwa współśrodkowe okręgi o różnych promieniach. Cięciwa większego okręgu styczna do mniejszego okręgu ma długość 18. Oblicz pole pierścienia kołowego utworzonego przez te okręgi. (Pierścień kołowy, to część płaszczyzny ograniczona dwoma okręgami).

Zadanie 6093 (rozwiązane)

zad 5 str 349
oblicz pole powieszni ostrosłupa trójkątnego prawidłowego którego krawędź podstawy ma długość 6 cm a krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni.

Zadanie 6092

zad 9 str 350
w ostrosłupie trójkątnym każde krawędzie boczne są prostopadłe i każda z nich ma długość k. oblicz objętość ostrosłupa.

Zadanie 6045 (rozwiązane)

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 6 i 8. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie i promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

Zadanie 6025

Szklana pokrywa w kształcie półkuli przykrywa sześcienny kawałek ciasta o krawędzi 8 cm.(górne wierzchołki sześcianu dotykają pokrywy). Oblicz pojemność pokrywy.

Zadanie 5963

W trójkącie,którego bok ma długość 2 wpisano kwadrat (jedna sciana kwadratu dotyka podstawy trójkąta zaś 2 górne wierzchołki stykają się z ramionami).Oblicz długość boku tego kwadratu.

Zadanie 5906

Trójkąt o kątach 40^{\circ} , 60^{\circ}, 80^{\circ} wpisano w okrąg, a następnie poprowadzono styczne do tego okręgu w wierzchołkach tego trójkąta. Wyznacz kąty trójkąta utworzonego przez te styczne.

Zadanie 5905 (rozwiązane)

W prostokącie różnica odległości punktu przecięcia się przekątnych od jego boków jest równa 3cm. Oblicz pole prostokąta wiedząc, że jego obwód jest równy 60 cm.

Zadanie 5904 (rozwiązane)

koło o polu 36PI opisano na trójkącie równobocznym. Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 5903 (rozwiązane)

Oblicz długośc promienia okręgu opisanego i wpisanego w trójkąt o bokach 13, 13, 24.

Zadanie 5894

przyprostokatna trojkata prostokatnego ma dlugosc 8 6 oblicz jakim procentem dlugosci promienia okregu opisanego na trojkacie jest dlugosc promienia okregu wpisanego na ten trojkat

Zadanie 5893 (rozwiązane)

dany jest trojkat o bokach dlugosci 10 8 12 oblicz dlugosc promienia okregu opisanego na trojkacie i sinus najwiekszego kata

Zadanie 5890 (rozwiązane)

liczba przekatnych n-kata wypuklego jest rowna n(n-3)/2 . wykaz ze wielokat ktory ma tyle samo przekatnych co bokow to pieciakat

Zadanie 5889 (rozwiązane)

Wykaż, że jeśli kwadrat i trójkąt równoboczny mają boki równej długości to stosunek promienia okręgu opisanego na trójkącie równobocznym do długości promienia okręgu opisanego na kwadrat jest równy 2 pierwiastek 6 przez 6.

Zadanie 5888 (rozwiązane)

wykaż ze jesli trapez równoramienny ma 3 boki rownej dlugosci a czwarty jest 2 razy dłózszy to kat ostry trapezu ma miare 60 stopni

Zadanie 5875 (rozwiązane)

Dany jest prostokąt ABCD o przekątnych długości 12 cm i kącie między przekatnymi 120 stoponi. Oblicz pole tego prostokata.

Zadanie 5813 (rozwiązane)

drzewo rzuca cien o dlugosci 12m. pien drzewa ma 2m. wysokosci i rzuca cien o dlugosci 3m. Oblicz wysokosc drzewa

Zadanie 5812 (rozwiązane)

w trojkacie rownoramiennym|AC|=|BC|=8 , |AB|=10. Na ramionach AC i BC obrano punkt D i E , oba w odleglosci 2 od wierzcholka C . Oblicz dlugosc odcinka DE. bardzo prosze o rozwiazanie to pilne `

Zadanie 5806 (rozwiązane)

W trapezie rownoramiennym podstawy maja dlugosc 12cm. i 6cm., zas przekatna 6\sqrt{3} .Oblicz pole i obwod tego trapezu. Z gory dziekuje

Zadanie 5801 (rozwiązane)

przekatne rombu maja dlugosc 6 i 6\sqrt(3). oblicz: pole , obwod, dlugosc wysokosci

Zadanie 5789 (rozwiązane)

Od trójkąta równobocznego o obwodzie 12cm odcięto trójkąt równoboczny o obwodzie 6 cm i otrzymano trapez. Jaki obwód ma otrzymany trapez?

Zadanie 5729 (rozwiązane)

Zad.1
Oblicz pole równoległoboku , w którym kąt rozwarty ma 150 stopni, a boki maja długości będące rozwiązaniami równania x2-7x+10=0
zad.2
Oblicz pole i obwód trójkąta równoramiennego, którego ramię ma długość 10cm a wysokość 6 cm.
Zad.3
Dla kąta ostrego α w trójkącie prostokątnym wiemy, że tgα= 2. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych.
Zad.4
Stosunek długości przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym jest równy 0,75, a jego przeciwprostokątna ma długość 17,5 cm. Oblicz obwód tego trójkąta.
Zad.5
Drabina długości 5m oparta jest o ścianę budynku na wysokości 4,8m. Pod jakim katem oparta jest drabina?
Zad.6
Przekątne w rombie maja długości 8 i 6 cm. Oblicz wysokość tego rombu.
1 2 3 5 7 8 9 ... 17 18