Wybierz dział:

Zadanie 7072 (rozwiązane)

W trapezie kąty przy dłuższej podstawie to 60 stopni i 30 stopni , a długość wysokości trapezu wynosi 6. Oblicz pole trapezu oraz długości jego podstaw wiedząc, że suma długości ramion jest równa sumie długości podstaw.

Zadanie 6954

W kwadracie o boku długości 1 zawarty jest trójkąt. Udowodnij, że pole tego trójkąta jest nie większe niż sinus dowolnego kąta tego trójkąta.

Zadanie 6951 (rozwiązane)

W kwadracie o boku długości 1 zawarty jest trójkąt. Udowodnij, że pole tego trójkąta jest nie większe niż sinus dowolnego kąta tego trójkąta.
0

Zadanie 6947

w kwadracie o boku o długości 1 zawarty jest trójkąt .Uzasadnij ,że pole tego trójkąta nie jest większe niż sinus dowolnego jego kąta.

Zadanie 6919

Przekątna prostopadłościanu prawidłowego czworokątnego ma długość 7 √2 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60º. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. Wykonaj rysunek.

Zadanie 6866 (rozwiązane)

Zad5:Oblicz pole trójkąta ABC,w którym:
b)AB=1,8cm;AC=2,4cm;kąt BAC=120 stopni

Zadanie 6865

Zad2: Wysokość trójkąta prostokątnego ,poprowadzona z wierzchołka kąta prostego,dzieli go na dwa trójkąty o polach 54cm kwadratowe(u góry mała 2) i 96 cm kwadratowych(u góry mała 2).Oblicz długości boków tego trójkąta.

Zadanie 6825

Punkty M i N są środkami jednokładnośći okręgów O(A,2) i o(B,6) Oblicz lMNl widząc że lABl = 16

Zadanie 6754 (rozwiązane)

Dane są dwa przeciwległe wierzchołki kwadratu A=(1,-2), C=(3,6). Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego kwadratu.

Zadanie 6684 (rozwiązane)

Oblicz promień okręgu w którym długość cięciwy wynosi 10 cm , a strzałka 2cm.

Zadanie 6682 (rozwiązane)

Trójkąt o wierzchołkach A= (-22, 13), B= (-26, 15) i C= (-30,7) jest prostokątny. Jakie współrzędne ma środek okręgu opisanego na tym trójkącie?

Zadanie 6681 (rozwiązane)

Pewien wycinek kołowy o kącie środkowym 40^{\circ} ma pole 900. Oblicz obwód tego wycinka.

Zadanie 6676

Punkt P leży na okręgu opisanym na kwadracie. Wykazać, że suma kwadratów odległości punktu P od wierzchołków kwadratu nie zależy od wyboru punktu P.

Zadanie 6649 (rozwiązane)

wykaz że trójkąt o wierzchołkach A=(-2,4), B=(6,-2), C=(5,5) jest prostokątny. Oblicz długośc promienia R okręgu opisanego na trójkącie ABC or5az długość promienia r okręgu wpisanego w ten trójkąt.

Zadanie 6648 (rozwiązane)

oblicz promień r okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długości 8 i 10.

Zadanie 6647 (rozwiązane)

1.28 Długości boków trójkąta są odpowiednio równe: m, m+5, m+7. Oblicz pole P trójkąta gdy a)m=20. b)m=12, c=6

Zadanie 6646 (rozwiązane)

1.26. W okrąg o promieniu 5 wpisano trójkąt prostokątny. Oblicz pole P tego trójkąta, gdy cosinus jednego z kątów ostrych jest równy 1/3.

Zadanie 6645 (rozwiązane)

oblicz pole trójkąta:
a) o długościach boków 5,7,9.
b) o wierzchołkach A,B,C, gdy A=(1,4), B=(5,0), C=(-3,0).

Zadanie 6644 (rozwiązane)

32. Oblicz promień i pole koła wpisanego w trójkąt równoboczny o boku 12 cm.

Zadanie 6642 (rozwiązane)

W trójkącie ABC mamy dane: |AB|=10 cm, |AC|=|BC|=13 cm. Z punktu E należącego do wysokości Cd poprowadzono odcinek EF długości 3 cm, prostopadły do ramienia AC, F\inAC. Oblicz :
a) pole trójkąta CFE
b) dlugość odcinka ED.

Zadanie 6641 (rozwiązane)

Kąt ostry równoległoboku ma miarę 45^{\circ}. Punkt wspólny przekątnych równoległoboku jest oddalony od boku o 2\sqrt{2} i 2. Oblicz pole równoległoboku oraz długość jego przekątnych.

Zadanie 6640 (rozwiązane)

Oblicz promień i długość okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym wiedząc, że jedna przyprostokątna w tym trójkącie ma długość 5 cm, a kąt do niej przyległy ma miarę 60^{\circ}

Zadanie 6625 (rozwiązane)

ćwiczenie 33:
Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty A=(3,0), B(3,6), C=(0,3). Oblicz stosunek pola koła opisanego na tym trójkącie do pola wpisanego w ten trójkąt.

Zadanie 6624 (rozwiązane)

ćwiczenie 28:
W okrąg o promieniu 12 wpisano dziesięciokąt foremny. Oblicz:
a) pole i obwód tego dziesięciokąta
b) długość promienia okręgu wpisanego w ten dziesięciokąt.

Zadanie 6623 (rozwiązane)

1.26/11
W okrąg o promieniu 5 wpisano trójkąt prostokątny. Oblicz pole P tego trójkąta, gdy cosinus jednego z kątów ostrych jest róny 1/3. Wynik zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.
1 3 5 6 7 8 9 ... 17 18