Wybierz dział:

Zadanie 386 (rozwiązane)

promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym wynosi 3 cm. Oblicz pole tego trójkata.

Zadanie 382 (rozwiązane)

jeden bok prostokąta jest o 7cm dłuższyod drugiego.oblicz obwód prostokąta jeżeli jego przekątna ma 13 cm

Zadanie 369 (rozwiązane)

Punkty A(-3,4) i B(1,-6) są końcami odcinka, który jest średnicą okręgu. Napisz równanie środkowe i ogólne tego okręgu.

Zadanie 312 (rozwiązane)

Punkty D i E dzielą bok BC trójkąta ABC na trzy równe części. Wykaż że pole trójkąta ADE jest trzy razy mniejsze od pola trójkąta ABC.

Zadanie 261

W trapezie KLMN punkt P jest punktem przeciecia przekatnych trapezu. Oblicz dlugosc podstawy KL, majac dane: MN=3, MP=2, PK=5.

Zadanie 260 (rozwiązane)

Trójkąt o bokach 3,5,7 jest podobny do trójkąta o jednym z boków równym 25cm. Oblicz pozostałe boki trójkąta.

Zadanie 259 (rozwiązane)

Przez punkt A przeprowadzono styczną do okręgu o promieniu 5 cm. Odległość punktu A od środka okręgu wynosi 10 cm. Oblicz odległość punktu a od punktu styczności.

Zadanie 232 (rozwiązane)

Trójkąty prostokątne KLM I PRS są podobne. Przyprostokątne trójkąta KLM mają długości 5 cm i 12 cm. Oblicz długości boków trójkąta PRS, wiedząc, że długość obwodu trójkąta PRS jest równa 0,6 dm.

Dziękuję.. ;))

Zadanie 224 (rozwiązane)

Pan Wacław jest właścicielem dwóch działek, które mają kształt prostokątów podobnych. Stosunek długości boków jednego prostokąta wynosi 3:4 , a jego obwód 140 m . Pole drugiego prostokąta jest równe 3 a . Wyznacz wymiary drugiego prostokąta.

Dziękuę.

Zadanie 194 (rozwiązane)

Zad4. Boki równolegloboku maja długość 12cm,9cm a jedna z wysokości ma długość 4cm. Oblicz długość 2wysokości równolegloboku. Rozważ dwa przypadki

Zadanie 193 (rozwiązane)

Zad3. Pole trapezu jest równe 21cm kwadratowych,a wysokość ma długość 7cm. Oblicz długość podstaw trapezu jesli jedna z nich jest o 3cm dłuższa od drugiej

Zadanie 192 (rozwiązane)

Zad2. Oblicz pole trapezu mając dane długości podstaw a,b i długość ramion c,d.
A:28 B:7 C:17 D:10

Zadanie 191 (rozwiązane)

Zad1. Oblicz pole prostokąta ktorego długość ma10cm,przecinają sie pod kątem 30stopni.

Zadanie 168 (rozwiązane)

Wyznacz promień okręgu opisanego na trójkącie o bokach długości: 8, 12, 16.

Zadanie 167 (rozwiązane)

W okrąg o promieniu 4 wpisano trójkąt w taki sposób, że środek okręgu leży na jednym boku trójkąta. Następnie w trójkąt wpisano okrąg o promieniu 0,5. Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 166 (rozwiązane)

Punkty L, A, S podzieliły okrąg o środku w punkcie O na łuki, których stosunek długości wynosi 2 : 3 : 4. Wyznacz miary kątów wpisanych opartych na wyznaczonych łukach.

Zadanie 165 (rozwiązane)

Suma miar trzech kątów wpisanych i kąta środkowego opartych na tym samym łuku wynosi 120^{\circ}. Jaką miarę ma kąt środkowy? A gdyby kątów wpisanych opartych na tym samym łuku było aż trzynaście, to jaką miarę miałby wtedy kąt środkowy?

Zadanie 164 (rozwiązane)

Kąt pełny podzielono półprostymi na cztery kąty w ten sposób, że miara każdego następnego kąta jest o \alpha większa od miary poprzedniego kąta. Różnica miar pomiędzy największym i najmniejszym kątem wynosi 90^{\circ}. Znajdź wartość \alpha oraz miary kątów.

Zadanie 162 (rozwiązane)

Miary trzech kątów, tworzących kąt półpełny, wyrażone w stopniach, są kolejnymi liczbami naturalnymi podzielnymi przez trzy. Znajdź miary tych kątów. Jakie będą miary tych kątów w przypadku, gdy będą one wyrażone kolejnymi liczbami naturalnymi, ale tym razem podzielnymi przez sześć?

Zadanie 161 (rozwiązane)

W trójkącie prostokątnym dwusieczna kąta ostrego dzieli przeciwległą przyprostokątną na odcinki długości 4cm i 5cm. Wyznacz długości przeciwprostokątnej.

Zadanie 160 (rozwiązane)

Długości boków trójkąta prostokątnego ABC mają się jak 5 : 12 : 13. Przyprostokątna AC jest równa 2,5cm. Oblicz wysokość poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego tego trójkąta.

Zadanie 159 (rozwiązane)

Wyznacz długości promieni okręgów opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt o bokach długości 7cm, 24cm, 25cm.

Zadanie 158 (rozwiązane)

Na trójkącie prostokątnym, w którym jedna z przyprostokątnych jest dwa razy dłuższa od drugiej przyprostokątnej, opisano okrąg o promieniu 2\sqrt{2}cm. Oblicz pole tego trójkąta.

Zadanie 157 (rozwiązane)

W trójkącie równoramiennym kat między ramionami wynosi 30^{\circ}. Podstawa trójkąta ma długość 14dm. Oblicz:
a) promień okręgu opisanego na tym trójkącie
b) odległość środka okręgu z punktu a) od ramienia trójkąta.

Zadanie 156 (rozwiązane)

Oblicz długość promienia wpisanego w trójkąt:
a) równoboczny o boku długości 2\sqrt{3}cm,
b) prostokątny, którego jedna przyprostokątna ma długość 8cm, a druga jest od niej dwa razy krótsza,
c) równoramienny o bokach długości 10cm, 10cm, 6cm.
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 17