Wybierz dział:

Zadanie 2575 (rozwiązane)

Drut o długości 27m pocięto na trzy części , których stosunek długości jest równy 2:3:4. Jaką długość ma najkrótsza z tych części?

Zadanie 2574 (rozwiązane)

Punkty A=(1,-2) C=(4,2) są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Wysokość tego trójkąta jest równa?

Zadanie 2530 (rozwiązane)

W czworokącie wypukłym ABCD dane są kąty ADC=ABC=90 oraz kąt DCB=135 Wykaż ,że DB:AC=pierwiastek z 2 podzielić przez 2.

Zadanie 2485 (rozwiązane)

W trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie ma miarę cztery razy mniejszą od miary kąta między ramionami. Oblicz miarę kąta między ramionami??

Zadanie 2484 (rozwiązane)

Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku długości 6 cm. ??

Zadanie 2483 (rozwiązane)


Pole trapezu równoramiennego jest równe 36 cm*2(kwadratowych) tz. 36^{2} , a jego podstawy mają długości 6 cm i 12 cm. Oblicz tangens kąta ostrego tego trapezu ?? Pomóżcie :(

Zadanie 2432 (rozwiązane)

Trójkąt można zbudować z odcinków o długości :
a) 2 dm, 15 cm, 0,05 m
b) 6 mm, 0,2 dm, 1 cm
c) \sqrt(32) cm, \sqrt(50) cm, \sqrt(18) cm
d) 4cm, 2 - \sqrt(3) cm, 2 + \sqrt(3) cm

Zadanie 2415 (rozwiązane)

Oblicz pola i obwody narysowanych figur.
(załącznik )

Zadanie 2409 (rozwiązane)

W trapezie ABCD podstawami są AB i CD, natomiast ramię AD jest równe sumie podstaw
AB i CD. Udowodnić, że dwusieczne kątów wewnętrznych przy wierzchołkach A i D przecinają
się na ramieniu BC.

Zadanie 2407 (rozwiązane)

prosta k ma rownanie y=2x-3 podaj rownanie prostej l rownoleglej do prostej k i przechodzacej przez punkt d (-2,1 ) odpowiedz uzasadnij

Zadanie 2406 (rozwiązane)

kat alfa jest ostry i /frac{a}{b} sin alfa cos alfa +cos alfa sin alfa =2 oblicz ile wynosi wartosc wyrazenia sin alfa cos alfa odpowiedz uzasadnij wskaz wzory z jakich korzystałes

Zadanie 2379

Proszę o rozwiazanie zadań, które dacie radę zrobić :)

Zadanie 2360 (rozwiązane)

Uzasadnij,że prosta y=x+2 nie jest prostopadła do prostej
przechodzącej przez punkty A=(-1,3) i B=(-6,7).

Zadanie 2359 (rozwiązane)

Dany jest odcinek o końcach A=(2,-1) i B+(a,4). Wyznacz a,wiedząc,że
|AB|=5.

Zadanie 2334 (rozwiązane)

W trójkąt równoboczny wpisano okrąg o promieniu 2cm. Oblicz pole i obwód tego trójkata

Zadanie 2330 (rozwiązane)

Dany jest trapez prostokątny o kącie ostrym \alpha. Promień koła wpisanego w ten trapez jest równy r. Oblicz obwód trapezu.

Zadanie 2323 (rozwiązane)

Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostą y=3x+4 i osiami układu współrzędnych.

Zadanie 2286

Dany jest czworokąt ABCD wpisany w okrąg. Długości boków są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Pierwszy wyraz jest równy podwojonej różnicy ciągu. Pole czworokąta jest równe P=18 \sqrt{30}. Wyznacz różnicę ciągu.

Wyznaczyłem sinus (sin\alpha=\frac{2\sqrt{30}}{13}) i cosinus (cos\alpha=\frac{7}{13}). Mając te informacje jak mam wyznaczyć pole czworokąta? Potrafię wyznaczyć pole jednego trójkąta, ale z drugim mam lekki problem.

Zadanie 2279

Dany jest trójkąt ABC, w którym |AC|=|BC|. | \angle ACB|=2 \alpha > \frac{ \pi }{2}. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy r. Wyznacz pole trójkąta ABC.

Zadanie 2275 (rozwiązane)

Zadanie 2
W prostokącie przekątna długości d dzieli kąt prostokąta na dwie równe części. Wykaż, że pole kwadratu zbudowanego na tej przekątnej jest 2 razy większe od pola prostokąta.

Zadanie 2274

W okręgu o środku S i promieniu r poprowadzono dwie prostopadłe średnice AB i CD. Wyznaczono cięciwę AE, która przecięła średnicę CD w punkcie F. Oblicz promień okręgu, jeśli obwód trójkąta ABE jest równy 15+5\sqrt{3} i kąt ABE ma miarę 60^{\circ}.

Obliczyłem, że:
przy wierzchołku E 90^{\circ}, przy F 120^{\circ}.
Teraz, co dalej?

Zadanie 2269 (rozwiązane)

Dane są dwa okręgi styczne zewnętrznie o środkach S_{1}, S_{2} i promieniach odpowiednio r_{1}=9, r_{2}=3. Punkty A, B są odpowiednio punktami styczności prostej l z tymi okręgami. Wyznacz długość odcinka AB i cosinus kąta BS_{2}S_{1}.

Zadanie 2263 (rozwiązane)

Punkt S jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC. Prosta przechodząca przez punkty A i S przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punkcie P. Wykaż, że trójkąt BSP jest równoramienny.

Zadanie 2256

Na bokach AC i BC trójkąta ABC obrano punkty P i Q takie,że AP:PC=2:1 oraz BQ:QC=2:1.Odcinki AQ i BP przecinają się w punkcie R.Wykaż że pole czworokąta CPRQ jest równe polu trójkąta ARP.

Zadanie 2170

W trójkącie równoramiennym ABC,AC=BC, mamy dane:AB=CD=8cm,gdzie CD jest wysokością tego trójkąta.Zakreślono okrąg o średnicy AC.Punkty A,C oraz punkty przecięcia okręgu z podstawą trójkąta i ramieniem BC wyznaczają czworokąt wpisany w okrąg.
b)Oblicz pole czworokąta wpisanego w okrąg.
1 2 ... 9 10 11 13 15 16 17 18