Wybierz dział:

Zadanie 3565 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt prostokątny i przyprostokątnych 5 i 12. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy:
A.12 B.8.5 C.6.5 D.5

Zadanie 3557 (rozwiązane)

a)Odległość między miastami A i B na mapie sporządzonej w skali 1: 2 500 000 jest równa 3cm. Oblicz rzeczywistą odległość między tymi miastami.
b)Odległość między miastami A i B na mapie wynosi 4cm, natomiast odległość rzeczywista między tymi miastami jest równa 8km. Oblicz w jakiej skali została sporządzona mapa.
c)Rzeczywista odległość między miastami A i B wynosi 40km. Oblicz odległość między tymi miastami na mapie sporządzonej w skali 1: 200 000.

Zadanie 3556 (rozwiązane)

Dane są dwa współśrodkowe koła o promieniach 5cm oraz 8cm. Oblicz:
a)Pole pierścienia utworzonego przez te dwa koła;
b)długość odcinka, który jest cięciwą większego koła i jednocześnie jest styczny do mniejszego koła;
c)jaki procent obwodu większego koła stanowi obwód mniejszego koła.

Zadanie 3555 (rozwiązane)

W wyniku kołowym o promieniu 3cm, kąt środkowy ma miarę 60^{\circ} . Oblicz:
a)pole tego wycinka koła;
b)obwód tego wycinka koła;
c)pole koła wpisanego w ten wycinek koła.

Zadanie 3550 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt o bokach: log_{2} 3, log_{2} 6, log_{2} 12. Uzasadnij że:
a)obwód tego trójkąta jest równy 3( log_{2} 3+1);
b)długości boków tego trójkąta są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.

Zadanie 3542 (rozwiązane)

W trójkącie równoramiennym ramiona są długości \sqrt{5} cm, a kąt między tymi ramionami ma miarę 120^{\circ} .Oblicz:
a)Pole tego trójkąta;
b)Pole koła wpisanego w ten trójkąt;
c)Pole koła opisanego na tym trójkącie.

Zadanie 3541 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 4cm i \sqrt{3} cm. Oblicz:
a)wysokość tego trójkąta poprowadzoną do przeciwprostokątnej;
b)promień okręgu wpisanego w ten trójkąt;
c)długość odcinków, na jakie wysokość prowadzona z wierzchołka kąta prostego podzieliła przeciwprostokątną.

Zadanie 3540 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt równoboczny o boku długości \sqrt{3} .Oblicz:
a)wysokość tego trójkąta;
b)promień koła wpisanego w ten trójkąt;
c)stosunek pola koła opisanego na tym trójkącie, do pola koła wpisanego w ten trójkąt.

Zadanie 3527 (rozwiązane)

srednia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa 500 zł . za pięć z tych akcji zapłacono 2300 zł. cena szóstej akcji jet równa ?

Zadanie 3526 (rozwiązane)

flagę tak jak pokazano na rys , należy zszyć z trzech jednakowej szerokości pasów kolorowej tkaniny . oba pasy zewnętrzne mają być tego samego koloru , a pas znajdujący się między nimi ma być innego koloru. liczba różnych takich flag , które można uszyć , mając do dyspozycji tkaniny w 10 kolorach , jest równa ?



narysowana jest flaga czerwona biało czerwona .

Zadanie 3523 (rozwiązane)

Bok rombu ma dł.6cm a jego kat ostry rozwarty ma miarę 150stopni oblicz pole rabu

Zadanie 3498 (rozwiązane)

Trapez ABCF jest podobny do trapezu FCDE. oblicz długość ED.

Zadanie 3497 (rozwiązane)

Odcinki AB i CD są równoległe. Oblicz x.

Zadanie 3496 (rozwiązane)

Trapez ABCF jest podobny do trapezu FCDE. Oblicz długość ED.

Zadanie 3495 (rozwiązane)

Odcinki AB i CD są równoległe. Oblicz x.

Zadanie 3434 (rozwiązane)

Kąt środkowy i kąt wpisany są oparte na tym samym łuku.Suma ich miar jest równa 300 stopni. Jaka jest miara kąta wpisanego?

Zadanie 3429 (rozwiązane)

W prostokąt o bokach długości 24 i 32 wpisano w sposób pokazany na rysunku dwa styczne okręgi o równych promieniach. Oblicz długość promieni okręgów.

Zadanie 3381 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt równoboczny o boku 18cm.Oblicz pole tego trójkąta ,promień okręgu wpisanego w ten trójkąt oraz pole koła opisanego na tym trójkącie

Zadanie 3357 (rozwiązane)

Punkty A=(3,1), B=(7,3) są kolejnymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Wyznacz współrzędne wierzchołka C tego kwadratu.

Zadanie 3337 (rozwiązane)

Promień okręgu wpisanego w trapez wynosi 6. Długość odcinka łączącego środki ramion jest równa 8. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 3335 (rozwiązane)

Kąt ostry równoległoboku ma miarę 60^{\circ}, przekątne tego równoległoboku mają długości 3,5 cm i 0,5\sqrt{19} cm. Wyznacz długości boków równoległoboku.

Zadanie 3332 (rozwiązane)

Środkowe poprowadzone z wierzchołków kątów ostrych trójkąta prostokątnego mają długości 2 i 3. Znajdź pole tego trójkąta.

Zadanie 3331 (rozwiązane)

Promień koła wpisanego w trójkąt prostokątny równa się 1. Punkt styczności tego okręgu z przeciwprostokątną dzieli ją na dwa odcinki, których stosunek równa się 2:1. Oblicz pole i obwód tego trójkąta.

Zadanie 3303 (rozwiązane)

oblicz pola. zadania w kółku w załączniku

Zadanie 3297

Dany jest równoległobok ABCD. Przez wierzchołek D poprowadzić: a) dwie proste, b) cztery proste, dzielące dany równoległobok na części o równych polach. ( analiza, konstrukcja, dowód). Bardzo bym prosiła o jakąkolwiek pomoc, jakieś wskazówki jak zrobić to zadanie. Z góry dziękuję - ula.
1 2 ... 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18