Wybierz dział:

Zadanie 3193 (rozwiązane)

W sześcian o krawędzi a wpisano ośmiościan foremny tak, że wierzchołki ośmiościanu znajdują sie w środkach ścian sześcianu. Oblicz objętość i pole powierzchni ośmiościanu. Oblicz stosunek objętości ośmiościanu do jego pola

Zadanie 3172 (rozwiązane)

Dany jest czworokąt ABCD, w którym AB || CD. Na boku BC wybrano taki punkt E, że | EC| = |CD| i |EB| = |BA|. Wykaż, że kąt AED jest prosty.

Zadanie 3162 (rozwiązane)

W trójkącie ABC długości boków są równe: I AC I =50 a I AB I =7 a kąt między nimi zawarty na miarę 123stopni .Oblicz pole i obwód trójkąta.wypisz dane,szukane i sformułuj odpowiedz do tego zadania.

Zadanie 3155 (rozwiązane)

Hej, nie jest to zadanie do końca, jednak nikt nie potrafi mi odpowiedź na pytanie. Brzmi ono tak: cechy przystawania trojkątów to bok-bok-bok, bok-kąt-bok i kąt-bok-kąt. Cechy podobieństwa trójkątów to to samo tylko zamiast kąt-bok-kąt jest kąt-kąt-kąt. Czy ktoś mi może wytłumaczyc, dlaczego zasada kąt bok kąt nie stosowana jest do podobieństwa. Ostatnio robiłam zadanie w którym trzeba było z tego skorzystac i oczywiście nie wykorzystałam tej nieistniejącej zależności. Jednak gdyby namalowac dwa trójkąty w skali 1:2 i odpowiednio miałyby długosc boku tą samą i kąty miedzy nimi, to dla mnie po przeciągnięciu z tych kątów boków odpowiednio i trzeciego wyjdzie mi zasada kąt-bok-kąt, Ktokolwiek, help?

Zadanie 3016 (rozwiązane)

a) Pole rombu jest równe 48cm2, a krótsza przekątna ma długość 8cm. Oblicz obwód tego rombu.
b) Bok rombu ma długość 8, a kąt ostry ma miarę 60stopni . Oblicz wysokość tego rombu.

Zadanie 3009 (rozwiązane)

Ile punktów wspólnych ma okrąg o równaniu (x+2)^2+(y – 1)^2=9
a) z osią OX
b) z prostą y = - 2.

Zadanie 3008 (rozwiązane)

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest równy 2 \sqrt{3} . Oblicz obwód tego trójkąta.

Zadanie 3007 (rozwiązane)

W okrąg wpisany jest kąt BAC równy 280. Przez punkt C poprowadzono styczną do tego okręgu Oblicz miarę kąta ostrego między tą styczną a cięciwą AC.

Zadanie 3006 (rozwiązane)

Kąt środkowy i kąt wpisany są oparte na tym samym łuku. Suma ich miar jest równa 2200. Oblicz miarę kąta środkowego.

Zadanie 2990 (rozwiązane)

Wykaż, że odcinek x łączący środki ramion trapezu o podstawach a, b ma długości \frac{a+b}{2}

Zadanie 2989 (rozwiązane)

Dany jest trapez równoramienny o podstawach |AB| = a, |DC| = b (a>b). Odcinek DE jest wysokością tego trapezu. Wykaż, że |EB| = \frac{a+b}{2}

Zadanie 2988 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych AC, BC. Odcinek CD jest wysokością trójkąta, kąt CAB = \alpha , a punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie. Wyznacz miarę kąta DCO.

Zadanie 2987 (rozwiązane)

Dany jest trójkąt równoramienny ABC o ramionach AC, BC i podstawie AB. Na prostej AB zaznaczono na zewnątrz trójkąta punkty E, F, takie, że |AE| = |BF|. Wykaż, że trójkąt EFC jest równoramienny.

i przy okazji chciałabym prosić o jakieś proste takie nie skomplikowane wytłumaczenie o co chodzi w tym podobieństwie bbb lub bkb lub kkk, bo często się zdarza w tego typu zadaniach a ja nie wiem jak ocenić, którą z tych cech trzeba wybrać

Zadanie 2801 (rozwiązane)

Na planie w skali 1: 100 działka w kształcie kwadratu ma pole równe 72m2. Oblicz długość przekątnej, wynik podaj w metrach z dokładnością co do 1m.

Zadanie 2798

pojemnik w kształcie walca przechylił się i wylała się z niego część przechowywanej tam wody. Przyjmując, że pi=3 a objętość pozostałej wody jest równa 48dm3. Oblicz wysokość pojemnika jeżeli wiesz, że jest 2 razy większa od średnicy podstawy.

Zadanie 2794 (rozwiązane)

oblicz pole i obwód trójkąta wiedząc ze kąty przy podstawie mają miary 45 stopni i 60 stopni wysokość poprowadzona na tą podstawę6

Zadanie 2793 (rozwiązane)

oblicz pole i obwód trójkąta wiedząc ze kąty przy podstawie mają miary 45 stopni i 60 stopni wysokość poprowadzona na tą podstawę6

Zadanie 2787 (rozwiązane)

trójkąt równoramienny o podstawie a=6cm i kacie ostrym =30 stopni obraca się wzgledem prostej zawierajacej wysokosc trójkata.oblicz obietosć otrzymanej bryły.

Zadanie 2777 (rozwiązane)

w prostopadłościanie długosci krawedzi podstawy a=3cm,b=4cm a przekatna d bryły jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod katem 30 stopni.oblicz pole powierzchni bocznej tego prostopadłoscianu

Zadanie 2726 (rozwiązane)

Długość jednego z boków równoległoboku jest równa 14. Wysokość równoległoboku poprowadzona z wierzchołka na ten bok dzieli go na połowy. Jeden z kątów równoległoboku ma miarę alfa =150 stopni. Oblicz pole i obwód równolegloboku.

Zadanie 2724 (rozwiązane)

W trapezie równoramiennym przekątne o długościach 14cm tworzą z podstawami kąt o mierze 60 stopni i przecinają się w punkcie K,dzieląc się w stosunku 3;4.Oblicz pole trapezu.

Zadanie 2704 (rozwiązane)

W trapezie równoramiennym ABCD punkty K i L są odpowiednio środkami ramion AD i BC.
Przekątna AC przecina odcinek KL w punkcie P. Wiedząc, że |KP| = 1 cm, |PL| = 5 cm oraz
wysokość trapezu jest równa 3 cm, oblicz długości boków trapezu

Zadanie 2685 (rozwiązane)

Punkty A=(1,4) i C=(4,-2) wyznaczają przekątną kwadratu ABCD.Oblicz pole tego kwadratu.

Zadanie 2684 (rozwiązane)

Podstawy trapezu prostokątnego mają długość 6 i 10 oraz tangens kąta ostrego jest równy 3.Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 2615 (rozwiązane)

Drabina ma długość 2,5m. Po oparciu o ścianę domu sięga wysokości 2m. Jak wysoko sięga drabina o długości 3,5 m, jeżeli jest ustawiona pod tym samym kątem .
1 2 ... 8 9 10 12 14 15 16 17 18