Wybierz dział:

Zadanie 4524 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

dane sa dwa kwadraty : ABCD i AEFG. W obu kwadratach podana kolejnośc wierzchołkow jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara. Udowodnij, że BE=DG.

Zadanie 4523 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

punkty K i L leza na boku AB trojkata ABC. Udowodnij ze obw trojkata KLC jest mniejszy od obw trojkata ABC.

Zadanie 4522

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W równoległoboku ABCD w którym bok AB jest dwa razy dłuższy od boku BC połączono środek M boku AB z wierzchołkami C i D. udowodnij, że kąt CMD jest prosty.

Zadanie 4521

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Punkty D i E leżą odpowiedznio wewnatrz bokow BC i AC trojkata ABC. Punkt F jest punktem przeciecia dwusiecznych katow CAD i CBE Udowodnij że:

kąt AEB + kąt ADB = 2* kąt AFB

Zadanie 4520

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.


W pięciokącie wypukłym ABCDE poprowadzono wszystkie przekątne. Udowodnij że kąty CAD + DBE + ECA + ADB + BEC = 180 stopni

Zadanie 4501 (rozwiązane)

Stopiono trzy ołowiane kule o średnicach 6cm, 8cm, 10cm i z otrzymanego ołowiu wykonano jedną kulę. Oblicz jej średnicę. Czy pole powierzchni otrzymanej luki jest większe od sumy pól tych trzech kul?

Zadanie 4475

Ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu (x-5)^2 + (y+3)^2 = 25
gdy znalazło się w punkcie M=(2;1) przestała działać siła dośrodkowa i zaczęła poruszać się po linii prostej. Napisz równanie tej prostej.

Zadanie 4474 (rozwiązane)

Wykaż że okręgi o równaniach są styczne
x^{2} + y^{2} - 25 = 0 i x^{2} + y^{2} -12x -16y +75 = 0

Zadanie 4473 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Obwody dwóch trójkątów podobnych są równe 12 i 36cm a suma pól tych trójkątów - 60 cm kwadrat. Pola tych trójkątów wynoszą

A. 24 cm kwadrat i 36 cm kwadrat
B. 20 cm kwadrat i 40 cm kwadrat
C. 30 cm kwadrat i 30 cm kwadrat
D. 6 cm kwadrat i 54 cm kwadrat

Zadanie 4472 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 6cm i 4cm a jego pole powierzchni 25 cm^{2} .Odległość punktu przecięcia przekątnych trapezu od dłuższej podstawy wynosi:

A. 3cm
B. 2cm
C. 5cm
D. 4cm

Zadanie 4471

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W trapezie równoramiennym odcinek łączący środki ramion wynosi a cm, krótsza z podstaw ma długość b cm, a kąt ostry jest równy 60^{\circ} .Pole trapezu wynosi:

A. \sqrt{3} (a+b) cm^{2}


B. \sqrt{3} a (a-b) cm^{2}


C. 3 \sqrt{3} (a-b) cm^{2}


D. \sqrt{3} ab cm^{2}

Zadanie 4470

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W trójkącie prostokątnych ABC kąt przy wierzchołku B wynosi 60^{\circ} .Dwusieczna tego kąta wyznacza na przyprostokątnej AC punkt D tak,że |BD| = a (cm) .Obwód trójkąta ABC wynosi:

A. \frac{3}{2} a ( \sqrt{3} + 1)cm


B. 3 \sqrt{3} cm


C. 3 \sqrt{3} a+1 cm


D. ( \sqrt{3} +3)a cm

Zadanie 4436 (rozwiązane)

W rownolegloboku dlugosci bokow sa rowne 6 i 12 a jego pole wynosi 48. oblicz dlugosci przekatnych

Zadanie 4433 (rozwiązane)

Dane są 2 okręgi o (o1,r1) i (o2 ,r2) takie, że [o1o2]=10 i r1= 4 oraz r2 jest większe od r1. Oblicz wszystkie wartości r2, tak, aby te okręgi miały jeden pkt wspólny.

Zadanie 4432 (rozwiązane)

Oblicz długość środkowych w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 4 dm i 12 dm. Następnie promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zadanie 4431 (rozwiązane)

Na trójkącie rozwartokątnym o bokach 6 cm, 6 cm i 10 cm opisano okrąg. Wyznacz długość tego okręgu.

Zadanie 4391 (rozwiązane)

Obwod prostokata jest rowny 24. jezeli dlugosc jednego boku skrocimy o 4 a drugiego wydluzymy o 4 to otrzymamy kwadrat. oblicz boki prostokata

Zadanie 4390 (rozwiązane)

Obwod rombu jest rowny 48. promien okregu wpisanego w ten romb jest rowny 6. Ile wynosi kat rozwarty rombu?

Zadanie 4389 (rozwiązane)

W rownolegloboku dlugosci bokow sa rowne 6 i 8 a jego pole wynosi 48. oblicz dlugosci przekatnych

Zadanie 4384 (rozwiązane)

Kąt między ramionami trójkąta równoramiennego ma miarę 4 razy mniejszą od miary kąta przy podstawie . Miary kątów tego trójkąta wynoszą ; A. 30 st,30st,120 B. 40st,40st,100 st C.20st,80st,80st D. 20st,20st,140st.

Zadanie 4373 (rozwiązane)

zadanie w załączniku

Zadanie 4343 (rozwiązane)

Wysokość trójkąta równobocznego wynosi 2 pierwiastki z 3 . Obwód tego trójkąta wynosi ; A. 4 B. 3 C. 12 pierwiastków z 3 D. 12 .

Zadanie 4335 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Na przeciwprostokątnej Ab trójkąta prostokątnego ABC wybrano punkty D i E w taki sposób, by AC=AE oraz BC=BD. Udowodnij, że kąt DCE= 45^{\circ}

Zadanie 4334 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Dany jest trójkąt ostrokątny równoramienny ABC, w którym AC=BC. Odcinek AD jest wysokością tego trójkąta. Udowodnij, że kąt ACB= 2 * kątBAD

Zadanie 4333 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Punkt O leży wewnątrz trójkąta ABC. Udowodnij że kąt AOB jest większy od kąta ACB.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 ... 17 18