Wybierz dział:

Zadanie 4658 (rozwiązane)

Dany jest prostokat mający boki o długości 4 i 8 . Środki boków prostokąta są wierzchołkami rombu . Pole tego rombu jest równe . A. 16 B. 20 C. 28 D .32 .

Zadanie 4651 (rozwiązane)

W koło o promieniu (pierwiastek z 5)wpisano prostokąt , w którym stosunek boków wynosi 1:2.Oblicz obwód prostokąta.

Proszę o pomoc :) z góry dziękuje

Zadanie 4650

Pole trójkąta równoramiennego jest równe 18 p{6},a stosunek podstawy do ramienia trójkąta jest równy 2:5 .Wyznacz wszystkie wysokości trójkąta.

Proszę o pomoc :) z góry dziękuje

Zadanie 4649

Wykaż,że pole koła ,którego średnicą jest przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ,jest równe sumie pól kół o średnicach będących przyprostokątnymi tego trójkąta.

Proszę o pomoc:) z góry dziękuje

Zadanie 4648 (rozwiązane)

Dane są dwa koła o promieniach 3 cm i 4 cm.Wyznacz promień koła ,którego pole jest równe sumie danych kół.

Proszę o pomoc :) z góry dziękuje

Zadanie 4644 (rozwiązane)

Długości boków trójkąta ABC wynoszą 6 cm,8 cm i 12 cm .Wyznacz obwód trójkąta podobnego do trójkąta ABC,wiedząc że jeden z jego boków ma długość równą 12 cm.

Proszę o pomoc:) z góry dziękuje

Zadanie 4643 (rozwiązane)

Dwusieczna kąta A trójkąta ABC przecina okrąg opisany na tym trójkącie w punkcie D.Oblicz miary kątów czworokąta ABCD,jeśli wiadomo ,że
Proszę o pomoc :) z góry dziękuje

Zadanie 4641 (rozwiązane)

Trójkąt ABC o kątach 40',60',80' wpisano w okrąg ,a następnie poprowadzono do tego okręgu odpowiednio w punktach A,B,C.Wyznacz kąty trójkąta utworzonego przez te styczne.

Proszę o pomoc :) z góry dziękuje

Zadanie 4633 (rozwiązane)

Stosunek miar kątów trójkąta jest równy 2;3;4 . Wskaż miare największego kata tego trójkąta . A. 45 st B.80st C.160st d. 145 st .

Zadanie 4624 (rozwiązane)

W jakich punktach prosta y=3x-1 przecina podany okrąg (x+1)²+(y-4)²=6 rozwiąż i opisz co się z czego wzięło.

Zadanie 4614 (rozwiązane)

Napisz dowolne zadanie związane z kołem i okręgiem np w ukladzie współrzędnych- rozwiąż i opisz co się z czego wzięło.

Zadanie 4613 (rozwiązane)

W jakich punktach prosta y=3x-1 przecina podany okrąg a) (x-1)²+(y-2)²=10 , b) (x+1)²+(y-4)²=6 rozwiąż jkażdy punkt osobno i opisz co się z czego wzięło.

Zadanie 4590

Długości boków pewnego trójkąta oraz jego pole są kolejnymi liczbami naturalnymi, przy czym liczba wyrażająca pole jest największa z nich, Wyznacz te liczby i ustal, o jakim trójkącie jest mowa w zadaniu.

Zadanie 4585 (rozwiązane)

narysuj rownoleglobok i przeksztalc go przez symetrie, w ktorej zawarta jest dluzsza przekatna rownolegloboka .

Zadanie 4584 (rozwiązane)

Z trzech trojkatow rownobocznych ulozono trapez.Pole tego trapezu wynosi 27√3cm².oblicz bok trojkata oraz wysokość trapezu

Zadanie 4583 (rozwiązane)

zad1 dany jest okrag o1 : (x-2m)² + (y+2)²=20.wyznacz wartości m dla ktorej prosta o rownaniu y=2x+m jest styczna do okregu o1.

Zadanie 4575

W prostokącie ABCD bok AB jest 3 razy dłuższy od boku BC. Wewnątrz tego prostokąta obdrano punkt M taki, że |AM| = \sqrt{2}, |BM| = 4\sqrt{2}, |DM| = 2. Oblicz cosinus kąta BAM i pole prostokąta.

Zadanie 4551 (rozwiązane)

Suma miar kątów pewnego wielokąta wypukłego jest równa 540 stopni . Tym wielokątem jest
A. czworokąt B. siedmiokąt C. pięciokąt D. sześciokąt

Jak to obliczyć??

Zadanie 4524 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

dane sa dwa kwadraty : ABCD i AEFG. W obu kwadratach podana kolejnośc wierzchołkow jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara. Udowodnij, że BE=DG.

Zadanie 4523 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

punkty K i L leza na boku AB trojkata ABC. Udowodnij ze obw trojkata KLC jest mniejszy od obw trojkata ABC.

Zadanie 4522

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W równoległoboku ABCD w którym bok AB jest dwa razy dłuższy od boku BC połączono środek M boku AB z wierzchołkami C i D. udowodnij, że kąt CMD jest prosty.

Zadanie 4521

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Punkty D i E leżą odpowiedznio wewnatrz bokow BC i AC trojkata ABC. Punkt F jest punktem przeciecia dwusiecznych katow CAD i CBE Udowodnij że:

kąt AEB + kąt ADB = 2* kąt AFB

Zadanie 4520

BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.


W pięciokącie wypukłym ABCDE poprowadzono wszystkie przekątne. Udowodnij że kąty CAD + DBE + ECA + ADB + BEC = 180 stopni

Zadanie 4501 (rozwiązane)

Stopiono trzy ołowiane kule o średnicach 6cm, 8cm, 10cm i z otrzymanego ołowiu wykonano jedną kulę. Oblicz jej średnicę. Czy pole powierzchni otrzymanej luki jest większe od sumy pól tych trzech kul?

Zadanie 4475

Ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu (x-5)^2 + (y+3)^2 = 25
gdy znalazło się w punkcie M=(2;1) przestała działać siła dośrodkowa i zaczęła poruszać się po linii prostej. Napisz równanie tej prostej.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 17 18