Wybierz dział:

Zadanie 8221

Punkt S = (− 1,5) jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC , w którym A = (− 16,− 10 ) i B = (8,− 2) . Oblicz pole koła wpisanego w trójkąt ABC .

Zadanie 8207

Punkty 𝐾 i 𝐿 znajdują się odpowiednio na bokach 𝐵𝐶 i 𝐶𝐷 równoległoboku 𝐴𝐵𝐶𝐷, przy czym
𝐴𝐵 + 𝐵𝐾 = 𝐴𝐷 + 𝐷𝐿. Udowodnij, że dwusieczna kąta 𝐵𝐴𝐷 jest prostopadła do prostej 𝐾𝐿.

Zadanie 8153

dane są trzy kule o promieniach długości 3 cm.4 cm.5 cm.Oblicz długość promienia kuli,której objętość jest równa sumie objętości danych kul

Zadanie 8109

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna wynosi 8 , a krawędź podstawy jest od niej 2 razy krótsza ;oblicz: a) objętość graniastosłupa ,b) pole pow.całkowitej , c) miarę kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy .Jeśli można to proszę o wytłumaczenie

Zadanie 8063

3.Do okręgu o środku (3;1) należy punkt (3;3). Wyznacz równanie okręgu.

Zadanie 8062

2. Wyznacz równanie okręgu o środku S(1;2) r=2. Narysuj ten okrąg. Wyznacz jego punkty przecięcia z osiami układu współrzędnych.

Zadanie 8061

1. Wykaż że trójkąt ABC jest równoramienny: 
a) A(1;-2) B(5;2) C(1;2)
b) A(4;-3) B(-2;3) C(-2;-3)

Zadanie 8057

Oblicz współrzędne, długość i środek wektora AB jeśli :
A=(-6,-3) i B= (4/5 , 5)
oraz podaj współrzędne wektora przeciwnego.

Zadanie 8039

Przekątne trapezu równoramiennego ABCD przecinają się w punkcie S . Przekątna AC tworzy z dłuższą podstawą AB kąt α i z ramieniem AD kąt β takie, że sin α = 3/ 5 i sin β =5/13 . Pole trapezu ABCD jest równe 448. Oblicz pole trójkąta ABD .

Zadanie 7917

Korzystając z podanych niżej informacji, wykaż, że odcinek AD zawiera się w dwusiecznej kąta BAC
Przykład a ----> zadanie w załączniku

Zadanie 7916 (rozwiązane)

Korzystając z podanych niżej informacji, wykaż, że trójkąt ABC jest równoramienny.
Przykład a -----> zadanie w załączniku

Zadanie 7915 (rozwiązane)

Korzystając z podanych niżej informacji, wykaż, że IABI = IACI
Przykład b -----> zadanie w załączniku

Zadanie 7798 (rozwiązane)

W osrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 6\sqrt{2} ,a krawędź boczna 10 cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość ostrosłupa.Wykonaj rysunek

Zadanie 7797 (rozwiązane)

Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidlowego trójkątnego,którego krawędź podstawy ma 6 cm i tworzy z przekątna ściany bocznej kąt 60^{\circ} .Wykonaj rysunek

Zadanie 7734 (rozwiązane)

1.Wyznacz równania ogólne i kierunkowe (jeśli jest to możliwe prostej AB.
a) A(2,0), B(-1,6)
b) A(-10,3), B(10,3)
c) A(-4,-2), B(5,4)
d) A(0,4), B(2,0)
e) A(-4,5), B(10,5)
f) A(pierwiastek z 2,0), B (pierwiastek z 2, pierwiastek z 2)

Zadanie 7616 (rozwiązane)

W trójkącie przyprostokątnym równoramiennym przyprostokątna ma długość 2+√2. Wskaż obwód tego trójkąta. (to chyba ta kategoria)

Zadanie 7554 (rozwiązane)

Znajdź równanie prostej prostopadłej do danej prostej 3x+4y=0 i przechodzącej przez punkt P= (0,-5)

Zadanie 7553 (rozwiązane)

Znajdź równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek o końcach (-8,-2) i (-5,3)

Zadanie 7533 (rozwiązane)

z kołem związane są następujące wielkości : pola(p), obwód (l) , średnica (d) , promień (r) . Mając daną jedną z tych wielkości , oblicz pozostałe
a)r=14cm
b)d=18cm
c)l=46pi cm
d) p=2,25pi m do kwadratu

Zadanie 7354

Zbadaj wzajemne położenie prostej określonej równaniem y=x+m i okręgu o równaniu x^{2} + y^{2}=9 w zależności od parametru m.

Zadanie 7278 (rozwiązane)

Na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnej: a=9, opisano okrąg gdzie R=7,5. Oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

Zadanie 7277 (rozwiązane)

Jakie jest wzajmne położenie prostej i okręgu - zadanie rozwiąż algebraicznie i graficzne.
x^{2} + y^{2} -10y +21=0
2x+y+4=0

Zadanie 7276

Napisz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB jeżeli A(-2

Zadanie 7275

Zbadaj wzajemne położenie okręgów(wykonując odpowiednie obliczenia):
x^{2} + y^{2} - 8x + 15 = 0
(x-1) {2} + (y+4) {2} = 16

Zadanie 7267

Proszę o pomoc

Zad.2 Znajdź równanie okręgu wiedząc że:
a) średnicą jest odcinek AB o końcach A=(-3,5) B=(1,1)
b) jest opisany na prostokącie o wierzchołkach A=(-1,-1) B=(4,-1) C(4,2) D=(-1,2)
c) jest opisany na kwadracie ABCD o wierzchołkach A=(-3,2) C=(3,4)
d) jest wpisany w kwadrat ABCD o wierzchołkach B=(1,0) D=(-1,6)
e) jest opisany na trójkącie prostokątnym ABC o wierzchołkach A=(-3,-2) B=(5,-2) C=(1,2)
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 16