Wybierz dział:

Zadanie 5377 (rozwiązane)

Wyznacz współczynnik b funkcji kwadratowej f(x) = -x^2 + bx + 1, Wiedząc, że prosta x = 3 jest osią symetrii wykresu tej funkcji

Zadanie 5376 (rozwiązane)

Wyznacz współczynnik b funkcji kwadratowej f(x) = 2x^2 + bx + 8, wiedząc, że ma ona tylko jedno miejsce zerowe.

Zadanie 5375 (rozwiązane)

Wyznacz wszystkie argumenty, dla których funkcja f(x) = 4x^2 - x -3 przyjmuje wartość niedodatnie.

Zadanie 5374 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność 3x^2 > 8x +3

Zadanie 5373 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność x^2 - x - 2 <(bądź równe) 0.

Zadanie 5372 (rozwiązane)

Wypisz wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność x( x+2 ) < 8

Zadanie 5355

Układ równań:
-x+y=2
x^{2}+y=8


x*y=6
x^{2}+y^{2}=13

Zadanie 5289 (rozwiązane)

Suma pewnej liczby i jej kwadratu wynosi 272.Znajdz tę liczbe

Zadanie 5288 (rozwiązane)

Wyznacz wartosc najmniejsza i najwieksza funkcji f(x)=2x^2+4x-1 mieście sie w przedziale <-1;2>

Zadanie 5287 (rozwiązane)

Wyznacz wspolczynik a funkcji kwadratowej f(x)=ax^2+2x-1 wiedzac,ze wspolrzedne y wierzcholka funkcji jest rowne 2

Zadanie 5286 (rozwiązane)

Dany jest trójmian y=x^2+bx+c. Wyznacz wspolczynnik b i c wiedzac,ze trojmian osiaga najmniejsza wartosc rowna 4 dla x=-2

Zadanie 5285 (rozwiązane)

Wyznacz współczynnik b funkcjo kwadratowej f(x)=x^2+bx+1 wiedzac,ze prosta x=3 jest osia symetrii wykresu funkcji

Zadanie 5283 (rozwiązane)

Wyznacz wspolczynnik funkcji kwadratowej f(x)=2x^2+bx+8,wiedząc ze ma ono tylko jedno miejsce zerowe.

Zadanie 5282 (rozwiązane)

Wyznacz wszystkie argumenty dla których funkcja f(x)=4x^2-x-3 przyjmuje wartości niedodatnie.

Zadanie 5281 (rozwiązane)

Rozwiąz nierównosc 3x^2>8x+3

Zadanie 5280 (rozwiązane)

rOZWIĄŻ NIERÓWNOSC X^2-X-2<0

Zadanie 5279 (rozwiązane)

Wypisz wszystkie liczby całkowite spełniające nierównosc x(x+2)<8

Zadanie 5278 (rozwiązane)

Pole trójkata prostokątnego jets równe 30 cm^2. Jedna przyprostokatna jets o 7 dłuzsza od drugiej..Przeciwprostokatna tego trójkata ma długośc?

Zadanie 5277 (rozwiązane)

Nierównosc( 3x+1)^2 + (x-2)^2<5 jest spełnione przez pewna liczbe.
a) całkowita nieujemnna,b)całkowita ujemna,c)wymierna uujemna,d)niewymierna ujemna

Zadanie 5275 (rozwiązane)

Wierzchołek paraboli y=2x^2+bx+1 lezy ponizej osi OX dla b równego ?

Zadanie 5274 (rozwiązane)

Jeśłi funkcja f(x)=ax^2-2x+1/2 ma dwa rózne miejsca zerowe,to a moze byc równe ?

Zadanie 5273 (rozwiązane)

Wykresem funkcji f(x)=(6-pierwiastek z 2a)x^2+4x-8 jest parabola o ramionach w doł jesli?

Zadanie 5272 (rozwiązane)

Wierzchołek paraboli y=x^2+4x lezy na prostej danej rownaniem?

Zadanie 5261 (rozwiązane)

funkcja dana jest wzorem y=x^{2}+2x+3
a) oblicz współrzedne wierzchołka paraboli
b)zapisz zrór funkcji w postaci kanonicznej
c)naszkicuj wykres funkcji i napisz równanie osi symetrii wykresu
d)odczytaj miejsce zerowe funkcji

Zadanie 4933 (rozwiązane)

Dla jakich wartości parametru m suma kwadratów pierwiastków równania:
x^(2)-mx+m^(2)-3m-2=0 jest największa?
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 22 23