Wybierz dział:

Zadanie 5282 (rozwiązane)

Wyznacz wszystkie argumenty dla których funkcja f(x)=4x^2-x-3 przyjmuje wartości niedodatnie.

Zadanie 5281 (rozwiązane)

Rozwiąz nierównosc 3x^2>8x+3

Zadanie 5280 (rozwiązane)

rOZWIĄŻ NIERÓWNOSC X^2-X-2<0

Zadanie 5279 (rozwiązane)

Wypisz wszystkie liczby całkowite spełniające nierównosc x(x+2)<8

Zadanie 5278 (rozwiązane)

Pole trójkata prostokątnego jets równe 30 cm^2. Jedna przyprostokatna jets o 7 dłuzsza od drugiej..Przeciwprostokatna tego trójkata ma długośc?

Zadanie 5277 (rozwiązane)

Nierównosc( 3x+1)^2 + (x-2)^2<5 jest spełnione przez pewna liczbe.
a) całkowita nieujemnna,b)całkowita ujemna,c)wymierna uujemna,d)niewymierna ujemna

Zadanie 5275 (rozwiązane)

Wierzchołek paraboli y=2x^2+bx+1 lezy ponizej osi OX dla b równego ?

Zadanie 5274 (rozwiązane)

Jeśłi funkcja f(x)=ax^2-2x+1/2 ma dwa rózne miejsca zerowe,to a moze byc równe ?

Zadanie 5273 (rozwiązane)

Wykresem funkcji f(x)=(6-pierwiastek z 2a)x^2+4x-8 jest parabola o ramionach w doł jesli?

Zadanie 5272 (rozwiązane)

Wierzchołek paraboli y=x^2+4x lezy na prostej danej rownaniem?

Zadanie 5261 (rozwiązane)

funkcja dana jest wzorem y=x^{2}+2x+3
a) oblicz współrzedne wierzchołka paraboli
b)zapisz zrór funkcji w postaci kanonicznej
c)naszkicuj wykres funkcji i napisz równanie osi symetrii wykresu
d)odczytaj miejsce zerowe funkcji

Zadanie 4933 (rozwiązane)

Dla jakich wartości parametru m suma kwadratów pierwiastków równania:
x^(2)-mx+m^(2)-3m-2=0 jest największa?

Zadanie 4709 (rozwiązane)

25(x-1)^2-9(x+2)^2=0

Zadanie 4657 (rozwiązane)

podaj najmniejszą wartość funkcji kwadratowej f(x)=2(x-9)a^{2}-4

Zadanie 4656 (rozwiązane)

podaj współrzędne wierzchołka paraboli o równaniu y= -3(x-3)a^{2} -8

Zadanie 4654 (rozwiązane)

Podaj zbiór rozwiązań nierówności -(x-3)(x+6) >_o

Zadanie 4600 (rozwiązane)

Funkacja kwadratowa jest dana wzorem : y=x^(2)+2x+1
1) olbicz współrzędne wierzchołka paraboli (to wiem )
2) Wykorzystujac odpowiedni szablon , naszkicuj wykres (to też wiem )
3) zapisz wzór funkcji w postaci kanonicznej (tego to nie wiem bo nie słuchałam ;D)

Zadanie 4591

Między dwoma drzewami oddalonymi od siebie o 20 m rozwieszono poziomo sznur- napięty. Po rozwieszeniu prania sznur ten przyjął kształt paraboli. Wyznacz równanie tej paraboli w wybranym układnie współrzędnych, wiedząc że w najbliższym punkcie sznur był pół metra niżej od początkowego położenia

Zadanie 4586

Dane jest równanie ax^{4} + bx^{2} +c = 0, które ma cztery pierwiastki. Znajdź sumę, sumę kwadratów, sumę sześcianów i sumę piątych potęg tych pierwiastków

Zadanie 4581

Wyznacz liczbę rozwiązań równania (2-x)\sqrt{x^{2} +4x +4} = k w zależności od wartości parametru k. Naszkicuj wykres funkcji f, która przyporządkowuje każdej wartości parametru k liczbę rozwiązań danego równania.

Zadanie 4568 (rozwiązane)

Dla jakiego m prosta o równaniu y=m jest styczna do paraboli f(x)= -1/2(x-1)²+4

a) m=1 b) m=-1 c) m=-4 d) m=4

proszę o rozwiązanie;))

Zadanie 4567 (rozwiązane)

Równanie 2x2-7x+c=0 ma jeden pierwiastek dla:

a) c=-6 1/8 b) c=6 1/8 c) c= 8/49 d) c<6 1/8

prosze o rozwiązanie;)

Zadanie 4565 (rozwiązane)

Osią symetrii wykresu funkcji f(x)= x2+6√3x+1 jest prosta o równiniu:
a) x=6√3 b) 3√3 c) x=1 d) -3√3

Zadanie 4532 (rozwiązane)

Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt P=(1;-4) i prostopadłej do prostej 2x+y=3

Zadanie 4531 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność: y=x^2+6
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 21 22